بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نظرات اجماعي صاحب نظران درباره راهكارهاي غير حقوقي كنترل و كاهش كودك آزاري در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد مدني(قهفرخي) كارشناسي ارشد روانشناسي پژوهشگر , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: تا كنون درباره شناخت پديده كودك آزاري در ايران مطالعات قابل توجهي صورت گرفته و ابعاد روانشناختي،جامعه شناختي و همچنين حقوقي اين پديده كمابيش روش شده است.در اينمقاله راهكارهاي مقابله با كودك آزاري بر پايه وضعيت موجود اين پديده در ايران ارائه شده است.در پژوهشي كه به اين منظور صورت گرفته در وهله اول با مرور منابع و پژوهشها در ايران گزارش جامعي از ابعاد غير حقوقي(رواني،اجتماعي و ساختاري)كودك آزاري تهيه و سپس بر اساس آن راهكارهاي حقوقي و غير حقوقي براي كنترل و كاهش كودك آزاري استخراج شد.سپس اين راهكارها با استفاده از روش دلفي در معرض ارزيابي 12 نفر از صاحبنظران با تجربه در مطالعات و يا اقدامات مرتبط با برنامه هاي كنترل و كاهش كودك آزاري قرار گرفت و در نهايت 60 راهكار غير حقوقي مشخص در سه سطح توافق صاحب نظرات تدوين شدند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.