بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نشانگان ضربه رواني در كودكان قرباني آزار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا محمدي دانشيار فوق تخصص روانپزشكي , ساير آثار   محمدعلي نظري كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   پروانه محمدخاني استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   ابراهيم رضايي دوگاهه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي نشانگان ضربه رواني در كودكان آزار ديده گروه سني 11 تا 16سال انجام يافت.3042 دانش آموز دختر و پسر از مدارس شهر تهران (مقطع راهنمايي)كه در پژوهش به منظور تعيين نرخ شيوع نقطه اي كودك آزاري شركت كرده بودند با فهرست نشانگان ضربه رواني فرم (TSCC-A)A براي بررسي ميزان گزارش أنها از نشانگان ضربه رواني مورد بررسي قرار گرفتند.ميزان أزار ديدگي،شدت و نوع أن با استفاده از مقياس خود گزارشي كودك أزاري (CASRS) مورد ارزيابي قرار گرفت. بنابراين كودكان أزار ديده بر حسب نوع و شدت أزار نشان دادند كه در مقياسها و خردهمقياسها TSCC-A به طور معناداري نمرات بالاتري دريافت مي دارند.به ويژه أنها در مقايسه با گروه بهنجار بطور معناداري نشانگان افسردگي،اضطراب،استرس پس از ضربه،خشم،گسستگي(با دو خرده مقياس أن)بيشتري را گزارش دادند.در تحليل رگرسيون ميزان نمرات أزارعاطفي به طور معناداري بيشتر از نمرات ساير انواع أزار و تغييرات نمرات مقياسهاي نشانگان ضربه رواني را تبيين كرد.اين يافته ها همچنين نيمرخ علامت شناسي أزار را درنمونه مورد مطالعه مشخص نمود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.