بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي كودك آزاري جسماني در مراجعين به سه درمانگاه تخصصي اورژانس كودكان در شهرستان تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهروز جليلي دانشيار دكترا روانپزشكي , ساير آثار   سيدعباس باقري يزدي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   كتايون خوشابي استاديار دكتري تخصصي روانپزشک کودک و نوجوان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي بوده كه به منظور بررسي وضعيت كودك آزاري جسماني در كودكان شهر تهران در آذر ماه 1379 به مدت ده روز انجام گرفته است.در اين پژوهش ،45 دستيار آموزش ديده تخصصي كودكان،3019 كودك زير 18 سال مراجعه كننده به سه مركز آموزشي كودكان تهران (بيمارستانهاي بهرامي،حضرت علي اصغر(ع) و مركز طبي كودكان)را مورد مطالعه قرار دادند كه از اين تعداد 1578 پسر و 1441 دختر بودند.با انجام مصاحبه باليني،معاينه فيزيكي و تكميل پرسشنامه بررسي كودك آزاري جسماني بر روي مراجعين اين مراكز،در مجموع 367 كودك يعني 12/2 درصد آنها( 14/5درصد پسران و 9/6 درصد دختران )دچار كودك آزاري جسماني گريديده بودند.علائم آسيب بيشتر در صورت،اندام فوقاني،پشت و اندامتحتاني بوده و شدت آسيب وارده در 12/8 درصد موارد شديد و 87/2 درصد موارد در حد متوسط بوده است.والدين بيش از سايرين،عامل كودك آزاري جسماني بوده اند.بيشترين عامل مستعد كننده كودك آزاري جسماني در نمونه هاي مورد مطالعه را بيش فعالي ،شب ادراري وناخواسته بودن تشكيل داده اند. 34/1 درصد عاملين كودك آزاري جسماني،سابقه آزار جسمي در كودكي داشته و 26/4درصد آنها نيز سابقه انجام كودك آزاري در گذشته داشته اند.عومل مستعد كننده كودك آزاري جسماني در خانواده كودكان آسيب ديده بيشتر مربوط به پر اولاد بودن،اعتياد يكي از اعضايخانواده و وجود استرس حاد و شديد در طول 6 ماه گذشته بوده است. با انجام آزمون (x به توان 2) ارتباط معني داري بين اقدام به كودك آزاري جسماني باسن،جنس،محل سكونت،جدايي والدين و سابقه آزار جسماني در كودكي والدين،مشاهده گرديده(Pvalue<0/01).  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.