بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل نظري سرمايه اجتماعي در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1382


سمينار: سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): داود بهزاد كارشناسي ارشد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: سرمايه اجتماعي,آسيبهاي اجتماعي,اتصال اجتماعي,هويت جمعي,مقتدر سازي 

چكيده: سرمايه اجتماعي كه هم بعنوان يك مفهوم كاربردي،چند وجهي و بين رشته اي به منظور تبيين موضوعات مختلف اقتصادي،اجتماعي و نظير آن مورد توجه واقع شده ،هم بعنوان يك نظريه جامع يا خاص در يك حوزه معين ،از اين پتانسيل برخوردار است تا در تحليلهاي نظري در حوزه هاي مختلف بكار گرفته شود كه يكي از آنها،حوزه آسيبهاي اجتماعي است.امروزه ماهيت پيچيده آسيبهاي اجتماعي ايجاب مي كند تا در برخورد و شناخت آنها با تجديد و تكميل نظريات موجود،با اتكائ به يافته هاي نوين دايره شناخت خود را گسترده تر سازيم.سرمايه اجتماعي بعنوان مفهومي چند بعدي كه در عين حال از عناصر روانشناختي و جامعه شناختي بخوبي برخوردار بوده،قابليت و كارايي قابل توجهي در تبيين و توضيح مسائل و مشكلات از جمله آسيبهاي اجتماعي دارد.چنانچه عناصر اين مفهوم بخوبي مورد مداقه قرار گيرد و در يك قالب منسجم مدون گردد،قادر است تا بخوبي در شناخت و تحليل آسيبهاي موثرواقع شده و راهكارهاي مناسبي را در بحث پيشگيري در اختيارمان قرار دهد.سعي ما در اينجا اين بود كه با اتكائ به يافته هاي موجود در اين باب مدلي را پيشنهاد دهيم تا علاوه بر گسترش ادبيات موضوع،پايه اي براي مطالعات تجربي بعدي در اين خصوص فراهم گردد.مقاله حاضر با تكيه آرائ انديشمندان سرمايه اجتماعي از جمله كاكس(cox-1995) كه سرمايه اجتماعي را بعنوان((نوعي اتصال اجتماعي(social glue) تارپود ساختار اجتماعي درنظر مي گيرد كه در برگيرنده تعاملات بيشماري است كه زندگي شخصي و عمومي ما را شكلمي بخشد(به نقل از موريسون ،2001).به بررسي عناصر اصلي اين مفهوم اعم از كنش متقابل-احساس تعلق(Attachment) اعتماد (Trust) هويت جمعي (Collective Identiy) تعهد(Commitment) و رويكردهايي همچون مقتدر سازي (Empowerment) و حياي پيوند دهنده(Reintegrative Shame) در يك چارچوب نظري مرتبط با بحث آسيبهاي اجتماعي پرداخته كه در قالب يكمدل فرضي امكان بررسي تجربي آسيبهاي اجتماعي را فراهم آورد. در اين تحليل،به سطح خرد سرمايه اجتماعي يعني روابط بين فردي و شبكه هاي ارتباطي بين افراد و هنجارها و ارزشهاي غير رسمي حاكم بر آنها،تاكيد مي گردد.بر اين اساس سرمايه اجتماعي موضوعاتي ((اعم از شدت و كيفيت روابط و تعاملات بين افراد و گروهها،احساس تعهد،اعتماد دو جانبه و هويت جمعي را در بر گرفته و بعنوان يك حس تعلق و همبستگي،پايه بهم پيوستگي اجتماعي قرار ميگيرد.))(كاراكن و جانسون،1998). با تكيه بر عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي در سطح خرد از جمله اعتماد،تعلق،تعهد و هويت جمعي و با نگاهي به آرا و نظريات موجود از جمله نظريه دادوري اعاده گر(restorative justice) بريس وايت(2001) و مفاهيم حياي پيوند دهنده و شرم گسلنده و همچنين رويكرد مقتدرسازي امكان تبيين و توضيح بيشتر آسيبهاي اجتماعي با رويكردي پيشگرانه فراهممي گردد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.