بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: طرح عملي مصون سازي كودكان و نوجوانان عليه آسيب زايي اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب آقابخشي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروزه اعتياد يكي از اساسي ترين مسايل اجتماعي جامعه ما و مهمترين عاملي است كه ميتواند نيروهاي كارآمد و جوانمانمان را به تخريب بكشاند و مصب هاي انحرافي ديگر را نيز هموار سازد. خطر اين تباهي و گسترش كجرفتاريها و آسيب هاي اجتماعي، لزوم برنامه هاي پيشگيري اوليه از اعتياد را نه در شعار و تكرار آن، كه در عمل مطرح مي سازد و به متخصصان علوم انساني ، اين هشدار را مي دهد، همانگونه كه در همه گيري مسايل زيستي نظير شيوع بيماريهاي مسري، كودكان و جمعيت در معرض بيماري، عليه آن واكسينه مي شوند، اينك وظيفه متخصصان علوم انساني است كه در برابر آسيب زايي اعتياد، نخست جمعيت در معرض خطر را با اجراي برنامه هايي علمي، به مهارتهايي مجهز كنند كه عملاً در برابر اعتياد مصون گردند و همزمان ازطريق برنامه هاي " اقدام اجتماعي" به اصطلاحات ساختاري در سطح كلان بپردازند تا روند آسيب اجتماعي كند و شرايط بروز آن نيز كنترل گردد. در حرفه مددكاري اجتماعي، مرحله نخست، با اجراي برنامه هاي مددكاري فردي و گروهي با تاكيد بر فعاليتهاي اجرائي پيشگيرانه و مرحله اصلاح ساختاري از طريق تنظيم برنامه هاي مددكاري جامعه اي، ميسر است، ليكن دراين دو دهه، مددكاران اجتماعي، اين رسالت را در حيطه فعاليت پزشكان فرضنمودند تا صرفاً به درمان معتادان بپردازند و به " معتاد" بينديشند تا " اعتياد" پرداختن به " پديده اعتياد" موضوعي است در قلمرو مسايل اجتماعي و درمان زيستي معتادان ، مقوله اي در حروزه مسايل فردي است. روش اجراي برنامه مصون سازي فردي و گروهي اين برنامه ها به كودكان در تمامي عرصه هاي فردي و اجتماعي كمك فراوان مي كند. اينكمكها با با روشهاي كلي زير ارائه مي گردند افزايش عزت نفس و مسئوليت پذيري رشد مهارتهاي فردي و اجتماعي آموزش قدرت امتناع و گستاخي ممدوح در برابر پيشنهادهاي خلاف برنامه ها را مي توان به پنج بخش جداو مرتبط به يكديگر به گونه زير طراحي و با توجه به سن كودكان مفاد آموزشي را تغيير داد الف : آگاهي از خود دراين برنامه به كودكان مي آموزيم كه بدن آنها ماهيت ارزشمندي دارد و جانشين پذيرنيست و براي رسيدن به هدفها نيز بايد كاملاً سلامت بود. محتواي برنامه آموزشي آگاهياز خود را مي توان چنين خلاصه نمود من خودم را دوست دارم - من از جسم خود مراقبت مي كنم زيرا با ارزشترين چيزي است كه متعلق به خودم است- اگر از جسم خود مراقبت كنم به بهترين نحوي رشد مي كنم- با جسم و ذهن سالم مي توانم به هدفهايم برسم- ب : مهارتهاي فردي آموزش مهارتهاي بين فردي، توانائي كودكان را در كنش متقابل با ديگران، افزايش مي دهد، همنوائي، دوستي، همكاري، ادب و كار گروهي را مي آموزند. محتواي اين برنامه به شرح زير خلاصه مي شود من به مردم احترام مي گذارم- من دوست خوبي هستم - وقتي با ديگران كار يا بازي مي كنم، با آنها همكاري مي كنم- ج : مهارت تصميم گيري اين مهارت، در كودكان باعث رشد خودمسئوليتي مي شود و آنها را قادر مي سازد كه در برابر مسايل به نحو مناسبي تصميم گيري و رفتار كنند. محتواي اين برنامه را مي توان به شرح زير خلاصه نمود من هر روز تصميم هاي مهمي براي خودم مي گيرم- من براي مسايل خود، راه حلهاي زيادي مي دانم- من مي دانم وقتي كه احتياج به كمكي دارم، به چه كسي بايد مراجعه كنم- د: شناخت و آگاهي از دارو اين برنامه با چگونگي اجتناب كودكان از خطرهائي كه در محيط آنهاست، از جمله مصرف دارو آغاز مي شود و دارو به عنوان يك وسيله شفابخش، فقط توسط پزشكان داده مي شود. اين بخش شامل پي بردن و شناخت مسايل اجتماعي و خانوادگي است كه به وسيله داروها ايجادمي شود و اينكه كودكان دراين موقعيت ها چگونه باشد رفتار كنند. محتواي برنامه بشرحزير است من بايد از خود در برابر چيزهاي خطرناك ، محافظت كنم- سيگار و چيزهاي مشابه آن به بدن من آسيب مي رسانند- فقط پزشك يا والدينم مي توانند به من دارو بدهند- اگر دوست من، سيگار يا مواد مخدر مصرف مي كند، او يك شخص ديگر است و به من مربوط نيست- ه: مهارتهاي امتناع و گستاخي ممدوح بخش آموزش مهارتهاي امتناع در برابر پيشنهادهاي خلاف، نشان مي دهد كه چگونه كودكاناز خطرها دوري كرده، مصون مي مانند. آنها ياد مي گيرند كه چگونه گفته هاي ديگررانرا ارزيابي كنند. دراين بخش پرورش اعتماد به نفس و جرات آموزشي اساس كار است. محتواي برنامه را مي توان چنين خلاصه نمود از چيزهايي كه به من آسيب برسانند دوري مي كنم- گاهي ديگران سعي مي كنند در تصميم هاي من دخالت كنند- من از حقوق خودم دفاع مي كنم- در برابر پيشنهادهاي خلاف، مقاومت مي كنم و قاطعانه " نه " مي گويم- 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.