بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقد و بررسي " برنامه مبارزه با فقر"

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: برنامه مبارزه با فقر,باز توزيع درآمد و ثروت,ساختارهاي اقتصادي. اجتماعي 

چكيده: ديدگاههاي اصلي در برنامه هاي كاهش فقر به دو دسته كلي قابل تقسيم است: دسته اول عمدتاً بر رفع و محو آثار و عوارض فقر تاكيد دارد و بي توجه به علل و ريشه هاي پديد آورنده آن صرفاً برنامه هايي را به منظور تجديد و كنترل خواص اجتماعي فقر كه در واقع خودشان به نوعي نشان دهنده اختلالات ساختاري هستند مورد نظر قرار مي دهد. ديدگاه دوم: اساساً بر زمينه ها و علل پيدايش فقر توجه مي كند. در اين ديدگاه اصلاح ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي به منظور كنترل و كاهش فقر اهميت محوري دارد ضمن آنكه سياست ها و برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي كنترل عوارض فقر فراموش نمي شودبرنامه مبارزه با فقر در ايران در چارچوب ديدگاه اول تدوين شده است.در اين برنامهفقر به مشابه يك عارضه برآمده از جامعه كه مي توان آن را تنها در چارچوب ((مهندسي اقتصادي )) جابه جا كرد و از ميان برداشت يا به گونه اي آن را جراحي كرد ،در نظر گرفته شده است. ساختار كنوني اقتصاد در جامعه ايران مستعد بروز و تشديد فقر است. لذا عملاً هرگونه اقدام به منظور كاهش فقر بدون توجه به اصلاحات ساختاري خصوصاً درزمينه اشتغال و باز توزيع درآمد و ثرورت راه به جايي نخواهد برد . - بين برنامه سوم توسعه و برنامه مبارزه با فقر ناهماهنگي وجود دارد. - هيچ گونه توجهي به تقدم طرح نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بر برنامه مبارزه بافقر صورت نگرفته است. - بين احكام و قوانين مصوب در برنامه مبارزه با فقر و قوانين و مقررات جاري ناهماهنگي وجود دارد. - برنامه مبارزه با فقر از جهت ارائه تعاريف و مفاهيم از دقت كافي برخوردار نيست. - برنامه مبارزه با فقر از حيث روش تدوين قابل نقد است. - شمار قابل توجهي از آمار و ارقام و اطلاعات مورد استفاده در اسناد برنامه مبارزهبا فقر غير قابل اتكا يا غير قابل قبول هستند. در مقاله حاضر برنامه مبارزه با فقر مورد نقد و بررسي قرار گرفته و چنين نتيجه گيري شده است كه : - راهبردهاي پيشنهادي مبارزه با فقر فاقد هماهنگي و انسجام لازم هستند و از راهبردي يگانه تبعيت نمي كنند. در پايان مي توان گفت مهمترين درمان براي كاهش ومحو تدريجيفقر در دو سياست اشتغال و باز توزيع درآمد و ثروت خلاصه مي شود اما متاسفانه در ايران در عمل اعتنايي به اين دو مولفه وجود ندارد و اگر سياستها و ساختارهاي موجود اصلاح نشوند فقر پا برجا مي ماند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.