بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي همه گيري شناختي اقدام به خودكشي در شهرستان كردكوي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهران ضرغامي دانشيار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   عليرضا خليليان استاديار دكتري تخصصي آمار حياتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 361 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: پژوهنده-دو ماهنامه پژوهشي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: همه گيري شناسي,خودكشي,كردكوي 

چكيده: سابقه و هدف:با توجه به گزارش موارد خودكشي در خانه هاي بهداشت استان مازندران و مشاهده موارد زياد آن در شهرستان كردكوي و به منظور تعيين همه گيري شناختي اقدام به خودكشي،اين تحقيق روي مراجعين به بيمارستان هاي شهرستان كردكوي انجام گرفت. مواد و روش ها:تحقيق با طراحي مقطعي روي كليه مراجعين انجام گرفت.با مراجعه به نمونه ها و از طريق مصاحبه با اقدام كنندگان به خودكشي و يا اطرافيان نزديك آنها،خصوصيات فردي ،اجتماعي،روش اقدام و نتيجه آن بررسي و ثبت گرديد.نمونه هاي ساكن در شهرستانهاي ديگر ،موارد با محل سكونت نامشص،موارد تكراري و ميز موارد مشكوك از نمونه ها حذف گردد و شيوع خودكشي موفق در نمونه ها تعيين و نقش عوامل مرتبط با بروز آن به تفكيك تعيين و مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها:طي مدت يك سال تعداد 77نفر اقدام به خودكشي داشته اند كه 59 نفر واجد شرايط بودند.38 نفر مونث با ميانگين سني 10/2+-25/9سال و 21 نفر مذكر با ميانگين سني 6/3+-21/2 سال بودند.10/2% موارد اقدام به خودكشي منجر به مرگ گرديد كه همگي در افراد مذكر بود.60%زنان مورد بررسي متاهل و 81%مردان مورد بررسي مجرد بودند (P<0/005).مردان در ساعت 11 صبح و زنان در ساعت 12 صبح بيشتر اقدام به خودكشي نمودند و اين اقدام در فروردين بيشتر از ساير ماههاي سال بود.84/5 زنان و 40/9% مردان با خوردن دارواقدام به خودكشي نمودند. نتيجه گيري و توصيه ها:شيوع اقدام به خودكشي در منطقه بالا است.انجام تحقيقات تحليلي براي تعيين نقش عامل و يا عوامل اصلي بروز خودكشي و تحقيق تجربي براي كاهش مشكلتوصيه مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.