بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسائل جنسيتي در تامين و حمايت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رويا رحمانزاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 201 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000265&MissID=31

کليد واژه: تامين اجتماعي,حمايت اجتماعي,زنان 

چكيده: طي چهل سال اخير تامين اجتماعي گسترش يافته تا حدي كه چارچوب حمايت اجتماعي را در بر مي گيرد.الگوي سنتي تامين اجتماعي رفته رفته ارزش خود را از دست داده است.برنامهتامين اجتماعي در كشورهايي كه پايگاه واقعي زنان متحول شده بطور فزاينده اي مورد سئوال قرار گرفته است.موضوع برابري در تامين اجتماعي رفع دو نوع تبعيض را مد نظر دارد:تبعيض مستقيم كه عليه زنان اعمال مي شود مانند تفاوت در نرخ هاي حق تبعيض غير مستقيم كه اعتبار قانوني ندارند بلكه جنبه هاي عملي آنهاست كه مد نظر قرار گيرند.مانندعدم پوشش بيمه هاي زنان در بخش غير رسمي و يا خانه داري،بنابراين حق شخصي يك زن بعنوان يك فرد در برخورداري از مزاياي اجتماعي به نام خودش و حقوق تبعي بدليل وابستگيبه يك زوج دو موضوع جداگانه است.رويكرد جديد در تامين اجتماعي بدنبال راه حلهايي است كه كارگران بدون توجه به جنسيت قادر به استفاده از حمايت اصلي مي باشند كه تضمينكننده برابري با ساير كارگران است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.