بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: موفقيت تحصيلي دختران:مطالعه عوامل غير شناختي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ياسمين عابديني , ساير آثار  

شماره صفحه: 161 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000265&MissID=31

کليد واژه: دختران نوجوان,مقابله با تنيدگي,موفقيت تحصيلي 

چكيده: به منظور بررسي رابطه راههاي مقابله تنيدگي با پيشرفت تحصيلي و جايگاه اجتماعي-اقتصادي نوجوانان دختر بعنوان متغير مهم غير شناختي ،تعداد 328 دانش آموز دختر پايه سومراهنمايي با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي از مدارس راهنمايي جنوب،مركز و شمال شهر تهران انتخاب شدند.داده ها با استفاده از آزمون مقابله با بحران و معدل آزمودنيها گردآوري شده و با روش واريانس چند متغيري و تك متغيري به در آمدند.نتايج،نشان دهنده وجود رابطه مثبت بين پيشرفت تحصيلي و مقابله "مسئله مدار"از يك سو و رابطه مثبتبين جايگاه اجتماعي-اقتصادي و پيشرفت تحصيلي از ديگر سو بود.بين راه هاي مقابله باتنيدگي و جايگاه اجتماعي - اقتصادي رابطه اي معناداري مشاهده نشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.