بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: همسر آزاري و عومل موثر بر آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي سيف ربيعي پزشكي , ساير آثار   فهيمه رمضاني تهراني دانشيار دكتري تخصصي زنان و زايمان , ساير آثار   زينت ناديا حتمي استاديار اپيدومولوژي , ساير آثار  

شماره صفحه: 5 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000265&MissID=31

کليد واژه: خشونت,دوران كودكي,زنان,همسر آزاري 

چكيده: خشونت عليه زنان بويژه همسر آزاري يك سوم زنان در سراسر جهان درگير كرده است.اين طرح با شيوه تحليل مقطعي درباره زنان داراي همسر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380 انجام گرفت.تعداد 384 نفر از زنان متاهل از شش مركز بهداشتي درماني با روش نمونه گيري چند مرحله اي به طور تصادفي انتخاب شدند و در حضور كارشناسان بهداشتخانواده آموزش ديده ناظر بر اجراي طرح،پرسشنامه را تكميل كردند. تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي دهد:ميزان شيوع همسر آزاري در حد رواج آن در كشورهاي غربي يعني 41/7 درصد و سه نوع همسر آزاري كه با بيشترين فراواني عبارتند از:1-قهرو كم محلي از جانب همسر63/1 درصد2-تحقير و سرزنش 37/5 درصد 3-فحش و ناسزا 30درصد كه از گسترش شكل هاي رواني همسر آزاري در جامعه حكايت دارد. با هدف كنترل عوامل مخدوش كننده،از الگوي تحليل همبستگي خطي استفاده و در نهايت چهار عامل مرتبط با همسرآزاري شناخته شدند: 1-مشاهده ضرب و شتم مادر توسط پدر در دوران كودكي 2-تجربه توهين و تحقير مادر توسط پدر در دوران كودكي 3-ناراحتي رواني زنان 4-سابقه كيفري شوهر 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.