بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقدي بر برنامه فقرزدائي دولت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اكبر كرباسيان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: فقرزدايي,برنامه فقرزدايي,دلارهاي نفتي,حاشيه نشيني 

چكيده: در اين مقاله برنامه پيشنهادي مبارزه با فقر دولت از زاويه مقدرات اقتصادي و بودجهاي و تامين منابع مالي مورد بررسي و نقد و اظهار نظر قرار گرفته است غرض نويسنده آناست كه اجراي برنامه مبارزه با فقر از لحاظ سياسي ضروري تشخيص داده شده و عزم مليدر اجراي آن راسخ مي باشد. بر حسب آمار ارائه شده در سال 1379 از جمعيت 40/5 ميليوني شهرنشينان 14/6 درصد ازجمعيت 23/2ميليون نفري روستائيان كشور 16/8 درصد كه جمعاً حدود 10 ميليون از جمعيتكشور را تشكيل مي دهند، زير خط فقر قرار دارند بنابراين اتخاذ سياست هايي دقيق و همه جانبه نگر از سوي دولت براي زدودن فقر از چهره اين جمعيت انبوه ضرورتي انكارناپذير مي باشد. بر حسب نظريه پردازي هاي اقتصادي، سياست تشويق سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي كه بالاترين ارزش افزوده را در اقتصاد كشور ايجاد مي كنند به منظور صادرات از كشور بايد مورد توجه قرار گيرد بالاترين منشا’ بي عدالتي ها در جامعه بي كاري است بايد به سياست گذاري ها جهت رونق بخشيدن به اقتصاد و فعال نمودن بازار و بخش خصوصي و ايجاد رقابت پرداخت. تسهيلات بانكي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند تا در توليد و تجارتهزينه گردد. در دو دهه گذشته دليل فقر روستائيان كشور و آوارگي آنها از روستاها و جذب شدن آنهابه حاشيه شهرها.عمدتاً ناشي از قيمت گذاري هاي مخرب دولتي بر روي كالاهايي است كهدولت خريد آنها را تضمين كرده بود. با اين احوال دلارهاي نفتي بايد در ساختماي زير بنايي كشور و در توليد و صادرات سرمايه گذاري شوند اين دلارها بايد صرف توليد كالاها و خدمات صادراتي شوند صرف كردن اين دلارها جهت خريد كالاهاي مصرفي مانند گندم.شكر .روغن نباتي و... از خارج از كشورمشاغل كشاورزان ايراني را تعطيل كرده و براي كشاورزان خارجي ايجاد شغل و درآمد كرده است اين فرايند بايد براي هميشه متوقف گردد تا با فقر عمومي در كشور مبارزه به عمل آمده باشد. در پايان بايد گفت برنامه مبارزه با فقر دولت در صورتي اقتصادي خواهد بود كه جهت اجراي آن تشكيلات اجرايي در حداقل باشد يعني كارمند جديد استخدام نشود و هدفمند نمودن يارانه كالاهاي اساسي نيز بدون افزايش مبلغ آن بخشي از نيازهاي مبارزه با فقر راتامين خواهد كرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.