بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اشتغال ،محور اساسي تامين اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسن طايي , ساير آثار  

شماره صفحه: 17 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : اگر از منظر اقتصادي محض به نيازهاي يك خانوار توجه شود،اين نيازها را مي توان بهچهار گروه مشخص تقسيم كرد: 1-نيازها يا هزينه هاي زندگي خصوصي 2-نيازها يا هزينه هاي كلان و اجتماعي 3-نيازها يا هزينه هاي رفاهي و تاميني حال و أينده خانواده 4-نيازها يا هزينه هاي سرمايه گذاري در دنياي كسب و كار براي تامين نيازهاي فوق. با تامل در نيازهاي ياد شده مي توان دريافت كه افراد فقط با حضور در بازار كار و دسترسي به فرصتي براي شغل مناسب مي توانند منشائ ايجاد چهار نوع درأمد باشند،كه به ترتيب براي تامين اين نيازها يا هزينه ها كفايت مي كنند.اين درأمدها عبارتند از: 1- حقوق و دستمزد براي خود 2- ماليات براي دولت 3- حقو بيمه براي بنگاههاي رفاهي و تاميني 4-سود براي ترغيب كارفرمايان جهت گسترش كسب و كار به هر صورت ،چون نيازهاي اشاره شده عام و حياتي اند،به طور كلي مشمول همه افراد،صرف نظر از اين وارد بازار كار مي شوند يا خير،خواهد شد.منتهي مسئله اين است كه اگر زمينه هاي اشتغال افراد در بازار كار فراهم شود، مي توان اميدوار بود كه أنان در تامين اين هزينه هاي مشاركت داشته باشند.البته نحوه حضور أنان در بازار كار و ميزان ارزش أفريني شان براي تامين اين هزينه ها بسيار مهم است كه به أن اشاره خواهد شد. در اين مقاله سعي خواهد شد با توجه به محوريت اشتغال براي تامين هزينه هاي رفاهي ،نگاهي به تحولات جمعيتي ،تغييرات بار تفكل و تفاوتهاي كيفي أن با گذشته با چالشهايدروني و بيروني جمعيت شاغل و همچنين ويژگيهاي بازار كار أينده بيفكنيم . اين مقاله حول محورهاي زير مي باشد: 1-تحولات جمعيتي گروههاي سني 2-تطابق رشد جمعيت با رشد اقتصادي 3-تغييرات بار تكفل و تفاوتهاي كيفي أن با گذشته 4-جمعيت شاغل و چالشهاي پيش رو 5-جمعيت شاغل و چالشهاي پيش رو 1-5-چالشهاي دروني 1-1-5-سطح تحصيلي 2-1-5-گروه فعاليت 3-1-5- گروه شغلي 4-1-5-وضع شغلي 2-5-چالشهاي بيروني 1-2-5-بي كاري تكنولوژيك 2-2-5-جهاني شدن 6-ويژگيهاي بازار كار أينده و در أخر سخن پايان سازمان بين المللي كار در أستانه هزاره سوم با ارايه مفهوم ((كار شايسته)) فضاي فكري جديدي را در برابر كارشناسان و تحليلگران منابع انساني ايجاد كرد.با تحول مفهومكمي((فرصت شغلي)) به مفهوم كيفي((كارشايسته))اشتغال منابع انساني ،ابعاد تازه اي پيدا كرده است .اينك در فضاي نوين تحليلهاي،هر گاه به ايجاد شغل مي انديشيم،توجه كنيمكه تنها زماني مي توان از شرايط و محيط مطلوب كاري سخن گفت كه چهار هدف زير را مدنظر داشت: 1-اعتلاي حقوق انساني در كار 2-اعتلاي فرصتهاي كاري و درأمدي 3-افزايش حمايتهاي اجتماعي 4-اعتلاي گفتگوهاي اجتماعي. با تاملي در اين اهداف مي توان دريافت كه موضوع حمايتهاي اجتماعي،به يك ركن اساسيدر مباحث مربوط به اقتصاد و جامعه تبديل شده است.از سوي ديگر مي توان عنوان كرد كهانسانها با حضور در بازار كار،منشائ ايجاد چهار نوع درأمد(حقوق و دستمزد،ماليات،حقبيمه و سود)هستند،به عبارت ديگر يك فرد در ((بسته اشتغال))خود همواره به حق بيمه براي تامين هزينه هاي رفاهي در حال و أينده اش توجه جدي دارد.بنابراين ميزان حق بيمهو موضوع تامين اجتماعي به يكي از مناقشه أميز ترين مباحث بين خانوارها (افراد)و بنگاهها از يك سو و دولت در تعامل با أنها براي صيانت از منابع انساني و گردش مطلوب فعاليتهاي اقتصادي-از سوي ديگر تبديل شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.