بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شيرين عبادي حقوق عمومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 11 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه : وجود كودكان بازمانده از تحصيل كه اغلب موارد تبديل به كودكان خياباني شده و به مشاغل سياه روي مي آورند،يكي از نتايج شوم فقر اقتصادي و فرهنگي است كه متاسفانه در دهه اخير رو به افزايش گذاشته است.پرداختن به علل فقر اقتصادي در حوصله اين بحث نميگنجد،ولي مي توان به طور خلاصه به نتايج آن اشاره كرد كه عبارت است از پاشيدگي و ازهم گسيختگي خانوادگي،سوئ تغذيه ،عدم رشد كافي جسمي و روحي،اعتياد،فحشا،تكدي گري و... اين گونه امور الزاماً منجر به فقر فرهنگي نيز خواهد شد و فقر فرهنگي هم به نوبهخود فقر اقتصادي را تشديد خواهد كرد. مهمترين قربانيان اين وضعيت كودكان هستند كه اغلب در پي لقمه اي نان راهي كارخانجات و كارگاهها و خيابانها مي شوند تا بتوانند شكم خود و خانواده شان را سير كنند.فراموش نكنيم ولگردي كودكان در ايران نه از سر تفنن،بلكه براي فرار از موقعيت بد خانوادگي كه ناشي از فقر است صورت مي گيرد. شيوه موسوم و غلطتي كه متاسفانه ساليان سال در ايران رواج دارد ،آن است كه سازمانها و موسسات دولتي از قبيل نيروي انتظامي ،شهرداري ،بهزيستي و... اين گونه اطفال راكه به ولگردي،گدايي،مشاغل سياه و گاه غير قانوني كشانده شده اند،جمع آوري كرده و آنان را در خوابگاههايي كه مقررات و انضباطي سخت،مانند سربازخانه دارند،مدتي نگهداريمي كنند.ايراد و اشكال چنين خوابگاههايي در چند مسئله عمده خلاصه مي شود: اول-در اين گونه اماكن،به تعليم و تربيت و آماده سازي اطفال براي ورود به اجتماع وزندگي اجتماعي كمتر اهميت مي دهند. دوم- انضباط شديد و توام با تحقير حاكم در اين گونه مراكز با طبيعت چنين اطفالي سازگار نبوده و قابل تحمل نيست. سوم - امكانات مالي و بودجه بسيار محدودي براي اين گونه مراكز در نظر گرفته مي شودتا حدي كه فقط براي چند ماه اطفال را نگهداري مي كنند و پس از آن يا خود طفل از آنمحل فرار كرده و مجدداً راهي خيابان مي شود يا آنها كودك را ترخيص مي كنند. چهارم -اكثر كودكان خياباني در ايران،خانواده دارند و شبها نزد خانواده خود به سرمي برند،در نهايت همان گونه كه عنوان شد در پي كسب سكه اي پول و لقمه اي نان راهي خيابان گشته اند و بنابراين جدا كردن آنها از محيط مانوس خانواده مضار ديگري است كهپرداختن به آن در مجال اين مقاله نيست. به هر حال مجموعه عوامل فوق ،دست به دست هم داده و مانع شده تا برنامه ريزي كلان ومنسجمي در خصوص برون رفت اين اطفال از اين وضعيت صورت گيرد و همواره به راه حلهاييبه عنوان مسكن و نه معالج،روي آورده شده است. اين مقاله حول محورهاي زير مي باشد. - تقسيم بندي كودكان بازمانده از تحصيل - نگرش قانون كار به كارگران خردسال - نقد قانون كار - جمع بندي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.