بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بهداشت و توسعه اجتماعي در استان كرمانشاه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): پرويز اردلان كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: شعار عقل سالم در بدن سالم يك شعار قديمي است .عقل سالم كه در بدن سالم باشد سكان دار كشتي زندگي بسوي تعالي و ترقي است.توسعه بهداشت گامي در جهت توسعه اجتماعي اقتصادي محسوب مي شود.رعايت اصول و موازين بهداشتي زمينه ساز و لازمه سلامت جسم و فكر است .جسم و فكر سالم مبتكر و خلاق خواهد بود.اگر به هزينه هاي هنگفت و سرسام آور معالجه و مداواي بيماريها و معلوليتهايي كه ناشي از عدم بكارگيري اصول بهداشت است توجهكنيم اهميت موضوع كاملاً روشن خواهد بود.بنابراين توسعه اجتماعي در گروه توسعه بهداشت است. بررس متون موجود آمارهاي استخراج شده از بانك اطلاعاتي برنامه DTARH 4 حوزه معاونتبهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بيانگر وضعيت بهداشت و واحدهاي ارائه كننده خدمات بهداشتي استان كرمانشاه مي باشد.كاهش ميزان مرگ و مير كودكان زير يكسال از 34/7 در هزار در سال 1373 به 28/5در هزار سال 1378،كاهش رشد طبيعي جمعيت از 1/58 در سال 1373 به 75/81 در سال 1378،افزايش درصد استفاده كنندگان از برنامه هاي تنظيم خانواده از 62/5 در سال 1373 به 78/66 در سال 1378 و احداث 150 خانه بهداشت در سال 1378نشانه تلاش دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در جهت توسعه بهداشت در استان بوده است. بهداشتدر راه دستيابي به تندرستي،كاهش ميزان شيوع و بروز بيماريها،پيشگيري از معلوليتها،كنترل رشد جمعيت ،بهداشت روان و... نقش اساسي دارد و از اين طريق در جهت ساختن جامعه اي سالم،توانمند و پويا حركت ميكند و نهايتاً به توسعه اجتماعي اقتصادي منجر به مي گردد.با توجه به وجود موانع توسعه بهداشت در استان راهكارهاي عملي زير توصيه مي شود. 1- اصلاح بخش بهداشت بايد بر اساس نگاهي همه جانبه بر آن استوار باشد. 2- روشن نمودن ارتباطات موسسات درگير در بخش بهداشت. 3- توزيع عادلانه سرانه ملي در سطح استان. 4- رواج و توسعه اقتصادي بهداشت (Health Economic) در نظام بهداشتي درماني. 5- افزايش سرانه بهداشت در اعتبارات استاني. 6- برابري در استفاده از خدمات بهداشتي درماني(خدمات بهداشتي معمولاً بعنوان ابزاري براي توزيه بهتر ثروت و فقرزدايي مطرح مي شود). 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.