بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي گستره فقر و وضعيت متكديان در استان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ليلا آريان پور , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هر اجتماعي بر اساس موازين مفرد داراي حركتي طبيعي است كه پيوند اجتماعي مردم را براي ادامه به زندگي حفظ مي كند.اگر هايي اتفاق بيفتد واين پيوند را بهم زند و مشكليبراي حركت طبيعي جامعه ايجاد كند آن عمل را يك مساله اجتماعي گويند. تمامي رذالتهايي كه داراي انعكاس اجتماعي هستند و به طور جمعي مورد ارتكاب قرار ميگيرند پديده آورنده مسائل اجتماعي هستند.تمامي اين مسائل موجبات امحاي يكپارچگي وهماهنگي اجتماعي را فراهم مي سازند.ارتباط و پيوستگي متقابل امور اجتماعي موجب مي شود كه يك مساله اجتماعي به پيدايش مسائل ديگر كمك كند. مثلاً فقر و ستيزه بين افرادي كه در محلات شلوغ و پرجمعيت و فقير نشين شهرها زندگيمي كنند،موجبات پيدايش و افزايش حرائم ديگري مانند دزدي،تجاوز،فحشا،اعتياد ،تكدي گري در بين آنها مي گردد. به همين دليل است كه مي گوييم وجود و پيدايش يك مساله اجتماعي موجب پيدايش مسائل اجتماعي ديگر مي گردد به طور كلي مساله متكديان و بيماران رواني ولگرد،معضلي است كهگريبانگير شهر شده و چهره آنرا مخدوش نموده و سبب شده تا در معابر عمومي و چهار راهها عده اي با ظاهر مندرس و كثيف به تكدي بپردازند.گستردگي اين پديده در عين زشتي ظاهري،منعكس كننده واقعيت دردناك و گزنده تري در اعماق جامعه است كه چهره اي به مراتبزشت و مشئوم تر از ظاهر كريه آن دارد.برخورد جامعه شناسي با مشكلات اجتماعي با برخوردهاي (مذهب،قانون،روزنامه نگاري وهنر)كاملاً متفاوت است در اين برخورد هدف:نشان دادن جنبه هاي غم انگيز موضوع نيست،هدف افشاگري نيست،هدف محكوم و يا سركوب كردن هم نيست،هدف اصلي جامعه شناسي آشكار كردن علل اين مشكلات است جستجوي زمينه هاي تعيين كننده و روابط آنان با ساير رفتارهاي اجتماعي،در صدد و مداخله اي عمقي برآمد. در برخورد با متكديان نيز هر چند نازيبا شدن شهر مهم است و به چشم آمدن اين نازيبائيها،خصوصاً براي ناظرين خارجي و نامحرم_تبليغات سوئي به همراه دارد و به همين خاطربايد هر چه زودتر علاج گردد،ليكن اين شكل نبايد موجب گردد تا به جاي درمان ريشه ايبرخي از علل ساختاري،در صدد ماله كشي و آراستن صورت ظاهري و مخفي ساختن آن برآئيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.