بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اشتغال و توسعه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اعظم پورنياكان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر و بيكاري فزاينده،كاهش توليد و درآمد،رشد جمعيت ،كاهش منابع طبيعي تجديد ناپذير،اختلافات سطح طبقاتي از معضلات بومي استان كرمانشاه به حساب آورده مي شود.كه بسياري از راهبردها والگوهايي را هم كه در جهت پيشرفته منطقه به كار مي روند به ضد ترقيمبدل ساخته است.هدف از توسعه معمولاً افزايش و بهبود زندگي كيفيت زندگي،افزايش سطحدرآمد و از بين بردن فقر و افزايش اشتغال مي باشد.وقتي سخن از توسعه به ميان مي آيدسوالاتي مطرح مي شود و آن اينكه چه كاري در رابطه با فقر انجام شده است؟چه كاري دررابطه با بيكاري و رشد نابرابريها صورت گرفته است؟بيكاري و فقر خصوصاً فقر فرهنگيبه بيماري بومي استان مبدل شده،فقر و كم شدن درآمد سبب افزايش جمعيت مي گردد و افزايش جمعيت با كاهش هزينه و پس انداز خانوار و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري همراه است.هدف نهايي توسعه،توسعه انساني است پس بايد ابتدا از انسان شروع كرد،مفهوم توسعه انساني خود گوياي آن است كه هدف اصلي توسعه بهره مند ساختن راستين است يعني بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي افراد انساني.افزايش درآمد و گسترش اشتغال ضروري اند اما اين دووسيله توسعه اند و نه هدف آن.هدف توسعه،پرورش قابليتهاي انسان و گسترش امكانات اوست،توسعه انساني دو وجه دارد از يك سو به شكل گيري قابليتهاي انساني تاكيد مي ورزد واز سوي ديگر به همان اندازه نيز شيوه بكارگيري اين قابليتهاي رشد يافته را(از راه ايجاد چارچوبي براي مشاركت رشد،درآمد و اشتغال)مورد توجه قرار مي دهد.اگر افراد بتوانند در اوقات فراغت خود مهارت و تخصص خود را افزايش دهند طبعاً ميزان درآمد كاري خود را نيز افزايش داده اند. لازمه رسيدن به يك رشد سريع اقتصادي،توجه به جنبه هاي اجتماعي توسعه است.بعبارت ديگر ارتقاي كيفي سطح زندگي قشرها و گروه هاي مختلف ما بعد مستلزم وجود يك رشد موزونو متعادل و عادلانه اقتصادي در آن جامعه است بنابراين براي تحقق آسايش و رفاه جامعهو بهبود كيفي وضعيت زندگي،لازم است كه در برنامه ريزيهاي اقتصادي،اجتماعي ناگزير جنبه هاي رفاه همگاني كه يكي از شرايط عمده آن توزيعه عادلانه درآمد،ثروت و امكاناتاز مجراي برنامه هاي رفاه اجتماعي است در نظر گرفته شود.واضح است كه بدون برخوردارياز يك رشد اقتصادي متناسب با ويژگي هاي مختلف هر كشور ارتقاي سطح رفاه عمومي در دراز مدت امكان پذير نيست. همانطور كه توسعه بدون رفاه اجتماعي مفهومي ندارد رشد اقتصادي بدون توسعه اجتماعينيز بي معناست.منظور از توسعه اجتماعي،توسعه ظرفيت و توانايي مردم براي رفاه خود وجامعه است در اين خصوص مي بايست نيازهاي بشر در همه سطوح تامين گردد تا نيازهاي اوليه برآورده نشود دستيابي به نيازهاي بعدي امكانپذير نخواهد شد. در هر جامعه مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد كه به نوعي سد راهي براي پيشرفت و توسعه هستند ابتدا بايد مسائل و مشكلات اجتماعي را برطرف ساخت و سپس بفكر توسعه آن همتوسعه اي همه جانبه پرداخت.سطح بيكاري و كمبود درآمد دو مشكل اساسي در استان تلقي مي گردند پيامدهاي ناشي از اين مشكلات مي تواند ناهنجاريهايي در سطح منطقه بروز دهدكه خطرناكتر مي باشد پس بايد مسئولين استان از تلاش براي سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي استان فروگذار ننمايند و سرمايه گذاري را افزايش دهند.بخش خصوصي ميتواند راهكاري باشد براي كساني كه از مهارت كافي و دانش بهره مند هستند اما حمايتنمي شوند با فراهم آوردن تسهيلات ويژه در همه موارد مي توان انگيزه كار را در افرادجوياي كار بوجود آورد خصوصاً قشر تحصيلكرده كه با توجه به درجه دانش و آگاهي خود در گسترش و شكل گيري قابليتهاي انساني از فعاليت بيشتري بهره مي گيرند. اقتصاد در توسعه اجتماعي نقش بسزايي دارد توسعه هم بايد جنبه اقتصادي و هم جنبه اجتماعي و فرهنگي داشته باشد زيرا جنبه هاي مختلف توسعه را از لحاظ نظري و عملي نمي توان از يكديگر تفكيك كرد.فرهنگ همه جا حضور دارد هر چند بصورت نامريي. در استان كرمانشاه كه بيكاري مزمن وجود دارد طرح هاي اشتغال زايي با اصل تصميم گيريهاي درست اقتصادي بايد اعمال گردد.مي توان اشتغال زايي به سوي بخش خصوصي سوق داد وجوانان بيكار خصوصاً قشر داراي مهارت و تخصص را بكار گرفت و موجبات ايجاد تسهيلاتو امكانات را براي متقاضيان جوياي كار فراهم كرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.