بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي علل خودكشي در استان كرمانشاه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سهيلا قرباني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از آنجايي كه مسئله خودكشي در جرگه آسيب هاي اجتماعي است كه از جنبه هاي مختلف،فرهنگي،اقتصادي و ملي به پيكره جامعه صدمات جبران ناپذيري وارد مي آورد.ليكن در اين پژوهش سعي شده است علل مستعد ساز خودكشي در بين افرادي كه اقدام به انتحار مي كنند مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و از دو جنبه انگيزه خودكشي و نوع خودكشي و رابطه اين دو با يكديگر بررسي شده است.و هر كدام از جنبه هاي ياد شده از ديدگاههاي مختلف روانشناسي بررسي گرديد و به كمك آمار و ارقام و روشهاي آماري رايج فرضيه هاي پژوهش رد يااثبات گرديده است. فرضيه ها: 1) ميزان خودكشي در زنان بيشتر از مردان است. 2) ميزان خودكشي در مردان و زنان متاهل بيشتر از مجردان است. الف- ميزان خودكشي در زنان متاهل بيشتر از زنان مجرد است. ب- ميزان خودكشي در مردان متاهل بيشتر از مردان مجرد است. 3) ميزان خودكشي در بين افرادي كه در گروه سني 30-15 سال هستند بيشتر از ساير گروههاي سني است. 4) بين انگيزه خودكشي و نوع آن رابطه معني داري وجود دارد به اين معني كه هر چقدرانگيزه عميق تر باشد فرد از نوع خودكشي موثرتري استفاده مي كند. بر اساس آمار ارائه شده از سوي مركز آمار بيمارستان امام خميني (ره) كه بصورت انتخابي 6 ماهه اول سال 77 و شش ماه اول سال 78 مورد بررسي قرار گرفته نتايج زير بدست آمده است: تعداد كل خودكشي ها در دو شش ماهه فوق جمعاً 836 نفر بوده است كه از اين تعداد 145مورد منجر به مرگ و بقيه ناموفق بوده اند.از جمع كل خودكشي ها 498 نفر زن و 338 نفرد مرد بوده است،از تعداد كل زناني كه اقدام به خودكشي كرده اند 310 نفر متاهل و 188 نفر مجرد بوده اند و از تعداد كل مرداني كه اقدام به خودكشي كرده ند 160 نفر متاهل و 178 نفر مجرد بوده اند.به اين ترتيب ميزان خودكشي در زنان 1/5 برابر مردان بودهو ميزان خودكشي در زنان متاهل 1/6 برابر زنان مجرد بوده است،اما ميزان خودكشي در مردان متاهل 1/1 برابر كمتر از مردان مجرد بوده است.... 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.