بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نتايج تحقيقات بهداشتي به منظور تعيين وضعيت نيازهاي مشاركت و توسعه در استان كرمانشاه در سال 79

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرشته گازرپور , ساير آثار   فريد نجفي , ساير آثار   مرادعلي مرادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سلامت جزئ جدائي پذير توسعه است.سلامت انسان نعمتي است كه از مجموعه عوامل زيستي،رواني اجتماعي و حيات معنوي او تاثير مي پذيرد و به همين دليل يكي از مهمترين شاخص هاي شناخته شده براي سنجش توفيق يا عدم توفيق در اجراي برنامه هاي توسعه است. بدنبال تعهد بهداشت براي همه تا سال 2000 ميلادي،راه رسيدن به آن در سال 1375 با شركت 134 كشور در آلما آتاي شوروي مشخص گرديد اين كليد چيزي جزئ مراقبتهاي اوليه بهداشتي نبود. مراقبتهاي اوليه بهداشتي مراقبتهاي اساسي است كه تك تك افراد خانواده از طريق مشاركت خويش به آن دسترسي مي يابند.مراقبتهاي بهداشتي اوليه متكي بر مشاركت جامعه و همكاري بين بخشي است و بر اصل عدالت اجتماعي و تكولوژي مناسب تكيه دارد.با گذشت بيش از15 سال از استقرار نظام شبكه هاي بهداشتي درماني بر اساس اصول مرود توافق مراقبتهاي اوليه بهداشتي مي توان اين نظام را مورد ارزيابي قرار داد .با وجود موفقيتهاي شايان توجه در امر حفظ و ارتقاي سلامت،نگراني هميشگي مديران و برنامه ريزان از وجود برخي ناهماهنگيها درعناصر مختلف،نابرابري در گسترش جغرافيائي توسعه و بهره مندي ناهمگن اقشار اجتماعي از آن بوده است.لذا مقصود اين بررسي شناخت وضعيت موجود در بخشي ازبهداشت استان است تا مديران اجرائي را به رقابتي سالم در جهت استفاده از اين اطلاعات براي اولويت گذاري در برنامه ها و رفع نابرابريها و عقب ماندگيهاي توسعه استان سوق دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.