بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جوانان و توسعه اجتماعي (جوان ،هويت ،توسعه )

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): خدامراد مومني كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نقش و اهميت عامل انساني در توسعه بر اهل نظر پوشيده نيست چرا كه در برنامه هاي توسعه بايد افراد را براي توسعه پرورش در نظر گرفت و نقش عامل انساني در توسعه اجتماعيبه مراتب بيشتر از ساير عوامل اثر گذار است،زيرا منظور از توسعه اجتماعي بهبود و افزايش توانايي هاست،به نحوي كه افراد جامعه خود پيشرفت بهتري داشته باشند و با ديگران هم بتوانند پيش روند. و در بعد نيروي انساني در توسعه اجتماعي بيش از هر دوره اي،دوره نوجواني و جواني به عنوان موثرترين نيرو جهت توسعه مورد توجه است و دنياي معاصر اهميت نقش جوانان رادر سازندگي ،توسعه و تحولات اجتماعي به خوبي دريافته است و به همين دليل بيشترين توجهات ملي به اين قشر عظيم معطوف گشته است. بنابراين هر گاه بحث از توسعه و توسعه اجتماعي به ميان مي آيد توجه به قشر نوجوانو جوان و ويژگيهاي روانشناختي،جامعه شناختي و حتي زيست شناختي او بيشتر جلب ميشود،تا بتوان با شناختي دقيق و علمي راه بر پرورش و تربيت افراد براي رشد و توسعه هموارنمود و زمينه بستر رشد و توسعه اجتماعي را فراهم ساخت. از ديدگاه روانشناسي،مفهومي كه در دوره نوجواني و جواني مورد توجه است،مفهوم ((هويت)) و هويت يابي است به گونه اي كه بعضي از روانشناسان حتي اين دوره را برابر با هويت تعريف كرده اند و هويت را همانطور كه اريكسون بيان مي كند:يك سازه و ساختار رواني-اجتماعي است و باعث جدايي فرد از سايرين مي شود.و به اعتقاد گلاسر:هويت با شخصيتمترادف است،و براي هر فردي هويتي متصور است و آن تصوري است كه فرد از خويشتن دارد وهويت را به دو دسته هويت مثبت و توفيق و هويت منفي و شكست تقسيم مي كند.و اريكسونشكل گيري هويت فردي را در دوره نوجواني نشانه اي از سازگاري و تعادل در اين دوره ميداند.و راجرز بحوان هويت را باعث اشكال در سازگاري و هويت اجتماعي نوجوانان قلمدادمي كند. به صورت خلاصه اينكه بر اساس متون و تحقيقات،كسب هويت در دوره نوجواني زمينه مسئوليت پذيري و اطمينان به خود را در فرد به ارمغان مي آورد كه اين ويژگيها مقدمه رشد فردي و توسعه اجتماعي است و برعكس عدم دسترسي به هويت بحران مترتب بر آن جدا از نتايج منفي براي فرد پيامدهاي نامطلوب و آسيبهاي اجتماعي متعددي همچون خودكشي،اعتياد بهمواد مخدر و ....به دنبال دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.