بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كتاب و كتابخواني در استان كرمانشاه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اردشير محمدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقوله كتاب و كتابخواني يكي از عوامل مهم و موثر در فرايند توسعه اجتماعي اقتصادي وفرهنگي هر جامعه اي بشمار مي آيد.در عصر انفجار اطلاعات در دنياي پيچيده ارتباطاتامروزي عدم اقبال جوانان و نوجوانان به كتابخواني و پايين بودن سطح مطالعه خانوادهها يك فاجعه بزرگ فرهنگي براي ماست. در اين مقاله ضمن توجه به تعريف فرهنگ و ريشه قرآن و اشاره به اولين حلقه ارتباط پيامبر اسلام (ص) و مبدائ وحي با كلمه "خواندن" به اهميت كتاب و مطالعه از منظر دينو بزرگان اشاره شده است.اين مقاله سپس به وضعيت كتاب و كتابخواني در جوامع توسعه يافته و مقايسه آن با جامعه خود بر اساس شاخصهاي سازمان هاي فرهنگي جهاني پرداخته است. بديهي است مقايسه شاخصهاي مطالعه كتاب در جامعه ما وضعيت اسفناكي را نشان مي دهد.محور اين مقاله توجه به وضعيت كتاب و كتابخواني در استان كرمانشاه با نگاهي به اوضاعانساني ،اجتماعي و فرهنگي آن است.با در نظر گرفتن 3 شاخص عمده براي توجه به مقولهكتاب از جمله "ميزان كتب موجود كتابخانه هاي استان"و ميزان امانت داده شده به مراجعين كتابخانه ها و همچنين تعداد اعضاي فعال كتابخانه هاي آمار و اطلاعات لازم از منابع موجود و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه استخراج و هر كدام از شهرستانهاي استان به تفكيك مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته است.نتيجه آن در نمودارهاي شماره 1 و 2 و 3 به خوبي هويداست. در پايان راهكارهاي لازم براي گسترش و توسعه ميزان مطالعه و كتابخواني از منظري فرهنگي ارائه گرديده است.ِ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.