بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش نظام تامين اجتماعي در كاهش فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جمشيد پژويان استاد دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: تامين اجتماعي,عدالت اجتماعي,نظام سياسي,نيازهاي اساسي,فقر 

چكيده: عدالت اجتماعي يك مقوله دستوري است و تعريف كاملاً مشخصي ندارد اما اگر ما سه موضوعمهم و اساسي در عدالت اجتماعي را ،فقر.,سطح رفاه و توزيع درآمد و امكانات در نظر بگيريم حتماً مهمترين و پيچيده ترين مورد جهت شاخص گذاري ،فقر مي باشد. مساله اصلي اين است كه بتوانيم بگوييم در چه شرايطي مي توان ادعا نمود كه عدالت اقتصادي-اجتماعي بهبود يافته است بايد توجه داشته باشيم بهبود در توزيع درآمد يا افزايش متوسط رفاه اجتماعي الزاماً منتهي به كاهش و رفع فقر از جامعه نخواهد شد. صاحبنظران مسائل اقتصادي و اجتماعي فقر را عدم توانايي در برآورد ه ساختن نيازهاياساسي انساني مي دانند.با توجه به اينكه نيازهاي اساسي بشر در هر زمان و مكان متفاوت است از اين رو تعاريف مختلفي از فقر ارائه مي شود و چنين تفاوت فاحشي در تعريف فقر عمدتاً به توان اقتصادي و نظام سياسي و اجتماعي جامعه مورد نظر بستگي دارد. با توجه به توزيع فقر بين زير گروههاي عمده جوامع شهري و روستايي و عدم امكان مستثني كردن و شامل كردن گروههايي در رابطه با فقر ،ضرورت دارد كه سياست گذاري مقابلهبا فقر،هدف گذاري را در رابطه با نظام پرداختي و گسترش و عمق سيستم بيمه اجتماعي متمركز نمايد به عبارت ديگر نظام اجتماعي در رابطه با تامين اجتماعي خانواده ها و حمايت آنها در شرايط فقر طراحي شده و سيستم بيمه اجتماعي با گسترش دامنه بيمه و افزايشكيفيت آن،بايد اين اطمينان را حاصل نمايد كه افراد زير پوشش بيمه هاي اجتماعي از فقر دور باشند در اين شرايط امكان هدفمند نمودن برنامه مبارزه با فقر عملي خواهد بود. اين مقاله همراه با جدول و نمودار ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.