بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اشتغال و توسعه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي برارگنج آور , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: معرفي:مقاله حاضر خلاصه اي از پژوهشهاي انجام شده و در حال انجام در مورد بررسي ساختار وضعيت موجود و توان جذب خدمات تا پايان برنامه سوم،مطابق تحليل آن طي يك دوره 23 ساله 1378-1355 مي باشد.توان جذب در زير بخشهاي عمده اين بخش از اقتصاد با چهار فرض در چهار مقطع زماني برآورده شده است و در پايان پيشنهادها و ملاحظاتي در سطح خردو كلان در ارتباط با چگونگي اشتغال ارائه خواهد شد. اشاره :توسعه واژه اي اجتماعي - اقتصادي در كنار رشد كه صرفاً آماريست ،فعاليتي قانونمند،پايدار،انساني و متناسب با شرايط فرهنگي هر جامعه ،بدون پيامدهاي زيست محيطيو مشكلات اجتماعي تلقي مي شود.اشتغال در مقابل بيكاري،امكان عملي فعاليت اقتصادي مفيد و مورد علاقه هر فرد و موثر در توسعه اقتصاد ملي تعريف شده است،به حق بايد گفت:توسعه سياسي-اجتماعي بستر مطمئن و زمينه ساز بدون تبعيض ورود جمعيت فعال بيكار هر كشور در اشتغال متناسب با امكانات برنامه ريزي شده و استعدادهاي اقتصادي آن است. و اما جمعيت فعال بيكار استان طي سرشماريهاي 1375،1370و1365 به ترتيب 75276،86291و88365 نفر بوده است،با فرض 25% نرخ رشد بيكاري در سالهاي 1379و1378 تعداد بيكارانبه مرز 133972و136038 نفر بالغ مي شود مهمترين ويژگي آن متوسط سن زير 25 سال و تحصيلات 85% آنان بين ابتدايي تا پايان متوسطه است. تحقيق ميزان جذب در زير بخشهاي خدمات و بازرگاني :(وضعيت موجود) 1-زير بخش عمده فروشي،خرده فروشي و رستورانها،از سال 1355 با 19203 نفر شاغل به 50853 نفر در سال 1378 رسيده است. 2-زير بخش حمل و نقل ارتباطات و انبارداري ،از سال 1355 با 10379 شاغل به 32911 نفر در سال 1378 منجر شده است. 3- زير بخش خدمات مالي،بيمه ،بانك ،ملكي و حقوقي از سال 1355 با 1597 شاغل به 6356نفر در سال 1378 انجاميده است. 4-زير بخش خدمات عمومي،اجتماعي و شخصي و امور دفاعي ،از سال 1355 با 48927 نفر شاغل به 110380 نفر در سال 1378 افزايش يافته است. برآورد توان جذب بخش خدمات و بازرگاني طي برنامه پنجساله سوم 1383-1379: بر اساس مطالعه 23 سال قبل از برنامه سوم و روند تغييرات آن،برآورد توان جذب در بخش خدمات بازرگاني و زير بخشهاي عمده مربوط با چهار فرض در چهار مقطع زماني و احتساب10% جذب اضافي به واسطه مطرح شدن ساير خدمات جديد از اول تا پايان برنامه به شرح جدولي مي باشد. نتايج: بر اساس مطالعه روند تغييرات با فرض شماره يك 48000 نفر،با فرض شماره دو 65000 نفر،با فرض شماره سه 41000 نفر و با فرض شماره چهار نيز 41000 نفر جذب اين بخش از اقتصاد خواهد بود.فرض شماره يك بعلت بعد زمان،فرض شماره دو بعلت مشاركت 46000 نفر نيرويدفاعي در جنگ،فرض شماره سه بعلت وامهاي خارجي دوران سازندگي تا حدودي منطقي به نظرنمي رسند.اما فرض شماره چهار بعلت قرب زماني و تناسب بين جذب در زيربخشها منطقي ومقبول تر مي باشد. ويژگي عمده برآورد ميزان جذب بخش خدمات طي برنامه سوم:بر اساس فرض سه و تزريق پولبازسازي به جامعه،زيربخش عمده فروشي و خرده فروشي كه بايد پاسخگوي تقاضا براي مصرفباشد بيشترين جذب را خواهد داشت.در حالي كه بر اساس فرض شماره چهار،منطقي شدن تزريق،استهلاك وامها و تشويق كار و تلاش،زير بخش خدمات مالي،بيمه ،ملكي و حقوقي را در بورس جذب بيشتر قرار داده است و تا حدود زيادي مصرف كنترل شده به نظر مي رسد. تفاوت اين برآورد تحقيقي با نظر كميته برنامه ريزي و اشتغال استان:تعداد كل جمعيتشاغل استان در سال 1378 حدود 396469 نفر و در سال 1383(پايان برنامه سوم)571469 نفربرآورد شده است،اگر 175000 شغل مورد نظر كميته مذكور تحقق پذيرد؟تعداد كل اشتغال در مقابل افراد فعال كه بالغ بر 644547 نفر برآورد مي شود،تفاوتي معادل 73078 نفر رانشان مي دهد.پس رسيدن به كاهش نرخ بيكاري به سطح 10/5% در پايان برنامه لغو به نظرمي رسد. از طرف ديگر :مطابق اين پژوهش با فرض پذيرش 175000 شغل،41000 نفر آن سهم بخش خدماتو بازرگاني خواهد بود با احتساب 200500 نفر شاغلين اين بخش در سال 1381 ،حدود 42%جمعيت شاغل در پايان برنامه سوم در بخش خدمات مشاركت خواهند داشت.در حالي كه سهم فعلي بخش مذكور همواره حدود 50% از سهم اشتغال بوده است،كميته برنامه ريزي چگونه آنرابه 37% كاهش خواهد داد؟85% جمعيت فعال بيكار استان در سطح ابتدايي تا ديپلم با اندك سرمايه و بدون مهارت خاص تنها راه زنده ماندن را ورود به بخش خدمات مي دانند؟اتقال حتي 63% مورد نظر كميته برنامه ريزي به ساير بخشهاي اقتصادي جز با برنامه ريزي بلند مدت و اصلاح ساختار سياسي آموزشي ،حقوقي و فن آوري كاربر،حداقل در قالب زماني برنامه سوم نمي گنجد. نمونه پيشنهادها: - سطح كلان:كميته برنامه ريزي اشتغال استان اظهارات خود را بر اساس تحقيقات مستندو كاربردي نمايد. - در سطح خرد:ورود جمعيت فعال بيكار بي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.