بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل محتواي اتوبيوگرافي پسران و دختران بزهكار كانون اصلاح و تربيت تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه آشتياني استاديار دكتري تخصصي علوم تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف از اين تحقيق دست يافتن به اطلاعاتي در مورد ضوابط خانوادگي و تصوير و شناختي كه بزهكاران نوجوان از خود دارند بود براي اين منظور روش تحليل محتوا انتخاب شد و چهارچوب نظري كار بعد از خواندن شرح حال ها تعيين گرديد. روش تحليل در علوم انساني روشي براي خرد كردن يك كل،يك واقعيت كلي به اجزائ و عناصر تشكيل دهنده و از روش هاي كيفي است كه امروزه بيش از بيش به اهميت آن پي برده ميشود.در موارد تحليل اتوبيوگرافي يا شرح حالي كه خود افراد مي نويسند مي توان از طريق نوشته خود آنان به جاي ديدگاه و القائ فكري محقق به واقعيات زندگي آنان و در بزهكاران بخصوص به عوامل ارتكاب جرم،نحوه تفكر آنان درباره خود و نيازهاي تربيتي آنان پي برد. جامعه با پيكره تحقيق در اين بخش شرح حال هايي از سه گروه نوجوانان كانون يعني پسران 14-11 سال(گروه اول)،پسران 18-15 سال (گروه دوم) و دختران 18-14 سال (گروه سوم)بود كه فقط در گروه 2 به دليل تعداد بيشتر افراد نمونه گيري بعمل آمد و افراد اتوبيوگرافي نوشتند كه رويهم رفته شامل 49 اتوبيوگرافي شد.نتيجه تحليل بيانگر بسياري از عوامل ارتكاب جرم و نحوه تفكر و نگرش منفي نوجوانان بزهكار نسبت به خود،بخصوص در گروه دختران بود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.