بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مباني نظري پيشگيري وضعي از جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي صفاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين مقاله به معرفي و تحليل انتقادي مباني نظري و برخي نتايج عملي پيشگيري وضعي ازجرم از ديدگاه برخي واضعيت و طرفداران آن مي پردازد.در اين راستا،پس از بيان مقدمهاي كوتاه در مورد مرتكب - مدار بودن جهت گيري سياست جنايي از زمان ظهور تفكرات علميو جديد تحت عنوان جرم شناسي در خصوص پيشگيري از جرم و شناسايي علل و عوامل ارتكابآن،به طرح بحث در خصوص مفهوم پيشگيري از جرم و تبيين مباني نظري جديدترين نوع آن،يعني پيشگيري وضعي ،كه مبتني بر بزه ديده است،پرداخته و در نهايت به اين نتيجه خواهيمرسيد كه پيشگيري موثر از جرم،ولو به صورت جزيي و خاص ،جز با درك صحيح از دو مفهوم((فرايند وقوع جرم)) متضمن شناخت جرم،شرايط مرتكب و ارتكاب آن و مفهوم ((تاثير مجرميت بر زندگي افراد))،چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعي آن،به منظور پي بردن به اهميت آن و در نهايت شناخت و كاربرد صحيح ابزار مناسب رويارويي با هر كدام توسط مردمو نهادهاي دولتي امكان پذير نخواهد بود.تاكيد مي شود كه اين مهم با به كارگيري يك راهبرد يا تحليل از پيشگيري و از سياست جنايي و از يك منظر واحد حاصل نمي گردد بلكهجمع راهبردها و تلفيق منطقي منظرها،به گونه اي كه باعث دو گانگي غير قابل توجيه و حصول نتايج و اتخاذ اقدامات متعارض نگردد و همكاري همه جانبه اشخاص و نهادهاي متعدديرا طلب مي كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.