بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مديريت بحران و سرمايه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميدرضا محمدي كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي , ساير آثار   براندا مورفي , ساير آثار   هالي دالن , ساير آثار  

شماره صفحه: 243 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بلاياي طبيعي,سرمايه اجتماعي,كانادا,مديريت بحران 

چكيده: مقاله حاضر نقش سرمايه اجتماعي را در مديريت بحران به بحث گذاشته است.نتايج مندرج در مقاله،حاصل مطالعه اي است كه پس از وقوع توفاني و آلودگي آب در يكي از روستاهاي كانادا به عمل آمده است.نويسنده ضمن گزارش روش مطالعه ،به بررسي مديريت و برنامه ريزي بحران،وضعيت گروه هاي آسيب پذير نقش سازمان هاي غير دولتي،وضعيت كمك هاي اهدايي وبهداشت رواني در حادثه مذكور پرداخته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.