بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ياري رساندن به كودكان پس از بلاياي طبيعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): نعمت الله بابايي علوم اجتماعي , ساير آثار   رابين گودمن , ساير آثار  

شماره صفحه: 163 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: بلاياي طبيعي,كودكان,PTSD 

چكيده: اگر چه پس از وقوع بلاياي طبيعي همه جمعيت يك شهر،روستا يا منطقه آسيب مي بينند امابرخي از آنان به دليل ويژگي هاي جسماني ،شرايط فرهنگي و يا موقعيت اقتصادي ،بيش ازديگران متحمل خسارت و آسيب مي شوند.كودكان از جمله گروه هاي جمعيتي هستند كه در فجايع طبيعي سخت در معرض خطر قرار مي گيرند.مقاله حاضر مي كوشد ابعاد شرايط مخاطره آمير كودكان و واكنش هاي آنان را پس از حوادث غير مترقبه توضيح دهد و راه كارهايي رابه منظور مداخله در بحران با توجه و تاكيد بر امداد رساني ارائه كند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.