بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: منشور مددكاري اجتماعي براي بلاياي طبيعي (بانگاهي به زلزله بم)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب آقابخشي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 133 

شماره نشريه: 11 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: ايران,بم,فاجعه غير مترقبه,زلزله,مددكاري 

چكيده: مطالعه زلزله هاي گذشته ايران و بروز فاجعه هاي انساني و مسائل اجتماعي ناشي از انگوياي اين حقيقت تلخ است كه تجارب هيچ يك از زلزله هاي دلخراش گذشته راه گشاي برنامه ريزي منسجمي براي كاهش عوارض اجتماعي بعدي نبوده است و هر بار به هنگام فاجعه ايمهيب،جامعه به هياهويي همراه با اقدام هاي شتاب زده و كم حاصل دچار مي شود كه گويينخستين بار است كه دچار فاجعه مي شود.تنها كافي است به گزارش دكتر ژاله شادي طلب باعنوان ((تجربه زلزله رودبار-منجيل))مراجعه شود.(شادي طلب،1370). اين مقاله بر اساس مشاهدات روزهاي نخست فاجعه و مصاحبه با زلزله زدگان پنجم دي ماه1382 بم تنظيم شده است و در پي توصيف فرايندهاي اجتماعي پس از فاجعه و شيوه عملي سازمان هاي امدادگر است،همچنين وصف وضعيت دشوار پس از بروز زلزله كه ناشي از نبود برنامه هاي منظم كمك رساني است. در اين فاجعه نيز به رغم شكل گيري نوعي انسجام ملي موقت،به سبب ضعف در مديريت بحران و عدم طرح برنامه هماهنگ و منسجم از سوي سازمان هاي امدادگر و توزيع نامناسب و غير آبرومندانه كالا و آذوقه،همچنين تبعيض آشكار در تامين نيازهاي اوليه بازماندگان،آنچه خسارت ديد((سرمايه اجتماعي )) بود. در بخش آخر مقاله نيز نويسنده با پيشنهاد ((پيش نويس منشور مددكاري اجتماعي براي فاجعه هاي غير مترقبه،چارچوبي براي اصلاح مديريت مداخله در بحران،پيشنهاد كرده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.