بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: احياء اقتصاد رقابتي، پويا و هدفمند در مقياس جهاني كليد مبارزه با فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي رشيدي استاد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اقتصاد رقابتي,نژاد,جنسيت,قوميت,سن 

چكيده: فقر نتيجه يك فرايند اقتصادي - سياسي - اجتماعي است كه هر يك مي توانند در مقابل ديگري يا جمعاً در يك جهت حركت نمايند حاصل اين فرايند بايد توسعه فرصت ها براي طبقاتفقير و صاحب قدرت كردن آنان و افزايش امنيت آنان باشد. هدف بررسي حاضر توجه به نقش متغيرهاي اقتصادي-اجتماعي-سياسي بر رشد و توسعه اقتصادي و ارتباط عملكرد اقتصاد اعم از مثبت يا منفي با ثروت و فقر و نحوه توزيع آن در جامعه است. مبارزه با فقر امروزه دستور كار تازه اي دارد غير از تامين حداقل نياز فقرا از راهكمك،ايجاد رشد اقتصادي.ايجاد تعادل در توزيع،برطرف كردن عدم تساوي هاي ريشه دار درجامعه بر حسب نژاد.جنسيت.قوميت.سن و نيز شناخت ناتواني تاسيسات و نهادهاي موجود درمبارزه با فقر يا جلوگيري از تشديد آن و شاخت موانع اجتماعي مبارزه با فقر و ......بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به علل موفقيت كشورهاي پيشرفته و صنعتي و كشورهاي جنوب شرقي آسيا و ممالكآمريكاي لاتين.خطوط اصلي يك سياست برنامه و طرز كار درست كه مي تواند يك ملت را بهسر منزل مقصود برساند به شرح ذيل قابل خلاصه مي باشد. 1-وحدت نظر و هدف درباره اولويت هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي كلي جامعه. 2-قانون سازمان و مديريت بر اساس شايسته سالاري . 3- سياست هاي توسعه اقتصادي و صنعتي درست و مناسب. 4-توليد و رشد توليد هر چه بيشتر و موغوبتر كالاها و خدمات 5-افزايش اشتغال مولد 6-درآمد كافي و مناسب نيروي كار و خانواده آنها 7-توجه به ايجاد بستر مناسب براي كار نظام اقتصادي-سياسي اين مقاله همراه با جدول ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.