بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مددكاري مذهبي - روشي جهت اجراي مطلوب فرضيه امر به معروف و نهي از منكر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار: همايش نقش استانها در بخش فرهنگي برنامه سوم توسعه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضا افشاري كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: توسعه فرهنگي مستلزم بكارگيري روشها و ابزار جديد علمي در برخورد با مسائل و مشكلاتاجتماعي و فرهنگي است و عدم بكارگيري ابزار فنون روزآمد علمي مي تواند فرايند توسعه فرهنگي را با مشكل مواجه ساخته و دستيابي به اهداف را به تاخير بياندازد. در گذشته ايران اسلامي،مسائل اجتماعي و فرهنگي با استفاده از روشهاي سنتي حل مي شدو حتي اين روشها خود عامل و ابزاري براي جلوگيري از مسائل فرهنگي و مذهبي به شمارمي رفت.البته اين ابزار و روشها متناسب با ساختار سنتي جامعه بوده كه تغييرات اجتماعي،فرهنگي و مذهبي و اقتصادي در آن به كندي صورت مي گرفت اما تحولات سده هاي اخير جهاني و تاثيرات آن در جامعه ما،ورود صنعت و تكنولوژي به ايران موجبات تغييرات سريعاقتصادي،جمعيتي و فرهنگي را فراهم آورده است و در نتيجه تغييرات وسيعي در ابزارهايزندگي،وسايل ارتباط جمعي و نگرش افراد جامعه به وجود امده است،افزايش سرعت تغييرات،مسائل و مشكلاتي را در زمينه هاي مختلف به ويژه در زمينه فرهنگي به وجود آمده است،به طوري كه نگرش جديد نسبت به مذهب و نوگرايي ديني از ويژگيهاي بارز جامعه معاصر ايران و بخصوص پس از انقلاب است.از جانبي روشهاي سنتي برخورد با مسائل فرهنگي و اجتماعي ديگر قادر به همپايي با رشد مشكلات نيستند و فرضيه واجبي مانند امر به معروف و نهي از منكر صرفاً با توسل به شيوه هاي سنتي قادر به حل مشكلات فرهنگي و اخلاقي مردمنيست بطوري كه توسل به شيوه هاي سنتي فاقد كار كرد مثبت در جامعه جديد باعث شده تابه ويژه براي جوانان چهره اي خشن از مذهب توسط بعضي گروهها ترسيم شود. لذا حل مشكلات و معضلات فرهنگي و مذهبي روشهاي مدرن مبتني بر علوم جديد را طلب ميكند كه از جمله اين روشها مي توان به روش مددكاري مذهبي اشاره كرد. در اين مقاله كه پژوهشي نظري است ويژگيها و كاربردهاي مددكاري مذهبي به عنوان روشيجهت اجراي مطلوب فرضيه امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با مسائل اخلاقي و مذهبي به ويژه در مورد جوانان ارائه مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.