بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نقش تفاوت هاي جنسيتي و شخصيتي در ملاك هاي انتخاب همسر دانشجويان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار: همايش دانشجو و عفاف 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباس ابوالقاسمي استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار   چنگيز ايرانپور , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مساله مهم در انتخاب همسر اين است كه چه ملاك ها و معيارهايي بايد در انتخاب همسر مدنظر قرار گيرد و چه عواملي موجب ازدواج موفق در جوانان مي شود.در پژوهش هاي مختلفبرخورداري از سلامت روان،تطابق عاطفي هيجاني،تشابه در زمينه هاي مذهبي،فرهنگي،اجتماعي،نژادي و تحصيلي ،هم ساني در هوش ،تعهد ،وفاداري،گذشت،عقايد مشترك ،دوستي و صميميت ،برادري و مساوات و اعتماد از مهمترين ملاك ها در انتخاب همسر و ازدواج موفق ذكرشده است.محققاني كه ازدواجهاي موفقيت آميز را در مورد مطالعه قرار دادند به حقايقيدست يافتند كه نشان مي دهد عوامل فوق باعث بقا و تداوم دوستي و مودت بين زن و شوهرمي شود. روش تحقيق علمي-مقايسه اي است. جامعه و نمونه: جامعه پژوهش حاضر را دانشجويان دو دانشگاه دولتي (شهيد بهشتي) و ازاد تهران(واحد مركز) كه در سال تحصيلي 77-76 اشتغال به تحصيل داشتند تشكيل مي دهند.از ميان اين جامعه آماري 244 دانشجوي زن و مرد با روش نمونه گيري در دسترس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديدند .ميانگين و (انحراف معيار) سن مردان و زنان به ترتيب (SD=4/787) X=25/06,(SD=387)X=22/31 مي باشد. ابزار پژوهش: ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: 1-چك ليست ملاك هاي انتخاب همسر(خودساخته):اين چك ليست شامل 35 آيتم است.هر دانشجوميزان موفقيت اين ملاك ها را در انتخاب همسر براي زندگي موفق و خوب با يكي از پاسخهاي خيلي كم،متوسط،زياد و خيلي زياد مشخص مي كرد.ضمناً اين ملاك ها شامل عاطفي براي مثال: -(تطابق عاطفي،هيجاني،صميميت و نزديكي،گذشت و فداركاري،حمايت يكديگر) - فرهنگي (تحصيل،اعتقادات مذهبي،فرهنگ و آداب و رسوم) - اقتصادي(شغل همسر،مسكن ،پول،طبقه اقتصادي) - اجتماعي(معاشرتي بودن،طبقه اجتماعي،همكاري و تعاون ) - جنسي(جاذبه جنسي ،زيبايي) - عفاف (وفاداري ،صداقت و پاكدامني)مي شود. 2- پرسشنامه الگوي رفتاري A (رورثمن و فريدمن 1974):اين پرسشنامه 15 آيتم الگوي رفتاري شخصيتي مثبت افراد را مورد سنجش قرار مي دهد. 3-پرسشنامه شخصيتي آيزيك (1978):در اين پرسشنامه 90 آيتم براي سنجش برون گرايي - درون گرايي و نوروتزيسيم(روان رنجوري)مورد استفاده قرار گرفت. روش اجرا: پس از هماهنگي با مسئولين واساتيد دانشگاه هاي فوق الذكر ،دانشجويان انتخاب گرديدند.ابتدا با جلب رضايت و موافقت دانشجويان،هدف از پژوهش براي آنها بيان شد و پس از اعلام آمادگي ازمودني ها بطور داوطلبانه پرسشنامه هاي فوق را پاسخ دادند.هيچ گونه محدوديت زماني جهت پاسخ به آزمون اعمال نشد. روش تجزيه و تحليل داده : با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پريون،آزمون T و اناليز واريانس،داده هامورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج مربوط به عوامل انتخاب همسر و ملاك هاي موفق انتخاب همسر نشان مي دهد كه عوامل عاطفي،اجتماعي،شناختي،فرهنگي،جنسي و اقتصادي به ترتيب اهميت در انتخاب همسر دخيلهستند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.