بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: راهكارهاي مبارزه با خشونت جنسيتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار: همايش توانمند سازي زنان - اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شكوه نوابي نژاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بحث در باره راهكارهاي مبارزه با خشونت جنسيتي ،به اندازه موضوع خشونت عليه زنان،متنوع، متفاوت و پيچيده است.خشونت جنسيتي بعنوان ((هر گونه تجاوز اعم از جسماني،روانيو جنسي كه بر زنان در خانواده ،محل كار و يا جامعه به طور كلي اعمال شود))و تعريفشده است.فراواني و درصد خشونت نصبت به زنان بنا به دلايل مختلف به ويژه شرايط مقتضيات فرهنگي نه در آمارها راه مي يابد و نه در پاره اي از فرهنگها مي توان آشكار راجعبه آن سخن گفت.زنان،خشونت،به ويژه خشونت خانگي ،وارده به خود را تنها در كلينيك هاي خصوصي و يا با افراد محرم و رازداري كه مي شناسد بروز مي دهند بنابراين،بنابراين،اين نوع خشونت غالباً در چهار ديواري خانه پنهان و در حريم مقدس خانواده دفن مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.