بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: حذف خشونت عليه زنان ضرورتي براي توانمندي سازي و سلامت زنان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار:


سمينار: همايش توانمند سازي زنان - اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد پوراسلامي , ساير آثار   شهرام رفيعي فر كارشناسي ارشد آموزش بهداشت , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خشونت عليه زنان - به معناي هر رفتار خشن وابسته به جنسيتي است كه موجب آسيب شود يابا احتمال آسيب جسمي،رواني و يا رنج زنان همراه گردد.خشونت عليه زنان مادام العمراست و با سقط هاي انتخابي بر اساس جنسيت جنين يا با كشتن نوزاد دختر پس از تولد بهدست والديني كه در انتظار تولد نوزاد پسر هستند آغاز مي شود.احتمال مراجعه دفتر بچهها با تجاوز و تهاجم افراد فاميل يا غفلت والدينشان،بيشتر از برادران هم سن و سالشان است. در بسياري از كشورهاي زنان جوان يا مجرد قرباني تجاوز،مجبور به ازدواج با فرد مهاجم مي شوند.پس از ازدواج،خطر تداوم خشونت عليه زنان در خانه هايشان بيشتر مي شود.جايي كه شوهرانشان به طور مكرر و غير عادي به انها حمله كرده يا آنها را مي كشند. آسيب پذيري زان حامله،مسن يا دچار معلوليت هاي ذهني و جسمي كه در برابر حمله بيشتراست.زنان زنداني،زناني كه دور از خانه يا در راه مانده اند بيشتر در معرض خشونت قرار مي گيرند.در طول جنگ ها و درگيري هاي نظامي خطر حمله به زنان توسط نيروهاي خودييا متخاصم افزايش مي يابد.خشونت مادام العمر عليه زنان در تمام طول زندگي آنها با هدف ايجاد تغيير در زنان و تقويت فرمانبرداري انان از مردان ادامه مي يابد. در نقاط مختلف دنيا بين 16 تا 25 درصد از زنان متحمل خشونت فيزيكي شركاي مذكرشان مي شوند و حداقل يك پنجم از زنان در طول زندگي خود تجاوز يا تهديد به آن را تجربه ميكنند.طبق آمار در ميان زناني كه در سنين باروري هستند وسعت مرگ و ناتواني حاصل ازخشونت عليه زنان با مرگ و ناتواني حاصل از سرطان برابر بوده و از عواقب ناشي از سوانح رانندگي و مالاريا بيشتر است. در مقايسه با تهاجم هايي كه به زنان مي شود،موارد تعقيب قانوني يا محكوميت مردان ضارب يا متجاوز نادر است و به اين ترتيب ،استفاده از خشونت بعنوان ابزاري براي تداومو تقويت فرمانبرداري زنان از مردان در حال افزايش است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.