بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زنان : بسته ترين حلقه زنجير فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ژاله شادي طلب دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   افسانه كمالي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: خانواده هاي بي سرپرست,خانواده هاي زن سرپرست,فقر,تامين اجتماعي,بيمه,باورهاي ملي 

چكيده: در اين مقاله سعي شده است اولاً با شاخص هاي مطرح در سنجش فقر و كاهش ها و محدوديتهاي آن خصوصاً در مورد زنان اشاره شود و ثانياً گزارش اجمالي در مورد ماهيت و ابعادفقر زنان در كشور ارائه گردد. در نظر گرفتن خانوار به عنوان يك واحد اقتصادي سبب عدم توجه به اعضاي ديگر خانوارنظير زنان .كودكان و سالمندان و مسائل خاص آنان در چارچوب يك واحد اجتماعي خاص استخصوصاً در مورد زنان فشارها و مشكلات جنبه مضاعف دارند.از آنجا كه سرپرستي خانوار براي مردان نمايانگر موقعيت اقتصادي اجتماعي آنان تلقي مي كنيم حال آنكه اين مفهوم براي شناخت وضعيت آنان بسيار نارسا و ناكافي است.فقر در خانواده هاي زن سرپرست دارايآثار و پيامدهاي اقتصادي و غير اقتصادي است قرار گرفتن بخش عمده زنان سرپرست خانوار در دهك هاي پايين اقتصادي به خودي خود سبب بروز مشكلات و مسائل مالي و اقتصادي زيادي در اين خانوارها مي شود. اين مقاله با استفاده از آمار و ارقام منتشر شده از سرشماري عمومي سال 1375 درصد است به بحث و بررسي درباره وضعيت زنان سرپرست خانوار بپردازد. اطلاعات موجود نشانگر اين است كه : - خانواده هاي با سرپرست زن بيشترين احتمال براي قرار داشتن در دهك هاي پايين درآمد و در نتيجه فشار بيشتر فقر را دارا هستند. - زنان بعلت سطح اشتغال پايين تر و بهره مندي كمتر از درآمدهاي بدون كار ،خطر بيشتري براي مواجهه با فقر دارند. - بررسي وضع خانوارها بر حسب گروه شغلي سرپرست خانوار ،نشان مي دهد كه زنان شانس كمتري براي برخورداري از درآمدهاي بالا و قرار گرفتن در دهك هاي بالاتر را دارند. - تنها حدود 3/1 از زنان ،تحت پوشش سازمانهاي حمايتي مختلف قرار دارند. - حدود 70 درصد خانوارهاي زن سرپرست ،نيازمند كمك هاي مالي و حدود 30 درصد نتازمندخدمات درماني - مشاوره اي هستند. از آنجايي كه ميزان باسوادي و سطح تحصيلات زنان هر كشور بسيار پايين تر از ارقام مشابه براي مردان است زنان از احتمال بسيار كمتري براي بهره گيري از درآمدهاي بالا برخوردار هستند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.