بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ساختارهاي مورد نياز جهت مهار و ساماندهي حاشيه نشيني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مريم شريعت زاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از سالهاي 1950 بحث هاي مرتبط با حاشيه نشيني درجهان و به خصوص جهان سوم بصورتي گسترده مطرح شد. تحليل هاي متفاوت و راهكارهاي گوناگوني در اين رابطه ارائه شد. اما هيچ يك از تجارب جهاني 50 سال اخير منجر به حذف حاشيه نشيني نشدند. تنها در جوامع فراصنعتي حاشيه نشينان شهري دهه هاي 50 و 60 جاي خود را به رانده شده هاي قافله توسعهدهه هاي 80 و 90 دادند. در كشورهاي جهان سوم مهار و ساماندهي حاشيه نشيني همچنان از بحث هاي مطرح آغاز هزاره سوم است. اما مهار و ساماندهي حاشيه نشيني به ابزارهاي گوناگوني نياز دارد كه يكي از آنها نتيجه تلاش اين مقاله معرفي ساختارهايي خواهد بود كه به نوعي باحاشيه نشيني در رابطهاند و درجهت مهار و يا ساماندهي عمل مي كنند. اين كار با استفاده از اينترنت صورتمي گيرد. نگارش اين مقاله دو هدف دارد : 1- طرح پاره اي خلاء ها درمقايسه با ساختارهاي موجود در جهان و ضرورت ايجاد ساختارهاي ملي مشابه و همچنين ضرورت ارتباط گيري و استفاده از امكانات و دستاوردهاي ساختارهاي بين المللي موجود در عرصه مهار و ساماندهي حاشيه نشيني. 2- محك زدن امكان استفاده از اينترنت به عنوان ابزار اطلاعاتي جديد و معرفي سايت هاي مرتبط با حاشيه نشيني. بويژه آنهايي كه مي توانند پس از بومي شدن تجارب در ايرانمورد استفاده قرار گيرند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.