بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جايگاه مددكاري اجتماعي در برنامه توسعه و رفاه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1378


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدتقي جغتايي دانشيار دكترا آناتومي , ساير آثار  

شماره صفحه: 9 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: همياري اجتماعي.ريشه در تاريخ زندگي بشر دارد.از زماني كه زندگي جمعي آغاز شد.همكاري.مشاركت و تعاملات اجتماعي نيز شكل گرفت و همگام با آن مسئوليت پذيري انسان در برابر انسان وظيفه اي انكار ناپذير تلقي شد.به تدريج زندگي اجتماعي پيشرفت كرد.جوامع گسترده تر شدند و همگام با تغييرات بنيادي در زندگي بشر دامنه مشكلات و مسائل نيز گسترده تر شد و ابعاد پيچيده تر به خود گرفت و بالاخره زماني فرا رسيد كه اقدامات انسان دوستان و مسئوليتهاي فردي.به تنهايي پاسخگوي نيازهاي بشر بودند.در نتيجه.نظامهايكمك رسان.انسجام پيدا كرد و كمكهاي فردي در قالب سازمانهاي مختلف اجتماعي جاي گرفتند.از اين زمان بود كه مددكاري اجتماعي نيز در اشكال سازمان يافته ظهور كرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.