بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كيفيت زندگي والدين كودكان آزار ديده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا محمدي دانشيار فوق تخصص روانپزشكي , ساير آثار   علي دلاور , ساير آثار   پروانه محمدخاني استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 30 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش به منظور مطالعه پيش بيني كننده هاي بدرفتاري با كودك در چهارچوب كيفيت زندگي والديني كه كودكان آنها مورد آزار قرار گرفته بودند انجام يافت به همين منظوركيفيت زندگي والدين 38 دانش آموز ازار ديده پسر پايه دوم مقطع راهنمايي از مناطق 6.5.4.3و 19 مورد مطالعه قرار گرفت و با كيفيت زندگي والدين 40 دانش آموز آزار نديدهاز همان مناطق با استفاده از همتا سازي گروهي مقايسه گرديد. داده هاي پژوهش به وسيله مقياس كودك آزاري و ضربه براي تفكيك گروههايي از كودكان آزار ديده و آزار نديده و همچنين پرسشنامه 192 سوالي كيفيت زندگي (ايوانز و كوپ.1989)جمع آوري شدند.نتايج به دست آمده نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي والدين دانش آموزان آزار ديده به طور معناداري پايين تر از نمره كلي كيفيت زندگي والدين دانش آموزاني است كه مورد آزار نگرفته بودند.مقايسه نميرخ دو گروه در خرده مقياسهاي سلامت جسماني .تحول فردي.روابط زناشوئي .روابط والد-فرزندي.رضايت شغلي.رفتار ابتكاري-هنري واوقات فراغت تفاوت معنادار دو گروه را آشكار ساخت.در تحليل رگرسيون با روش قدم به قدم نشان داده شد كه نمرات خرده مقياسهاي روابط زناشويي 45 درصد و رفتار ابتكاري -هنري 29 درصد واريانس نمره آزار را تبيين مي كردند كه با آزمون تحليل واريانس اين دوميزان معنادار نشان داده شد.بنابراين كيفيت روابط زناشويي والدين و رفتار ابتكاري-هنري آنها بيشترين پيش بيني كننده هاي بدرفتاري با كودك بودند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.