بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ارتباط و تاثير پذيري آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد دادگران , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مطالعه درباره تاثيرگذاري و متقاعد سازي ديگران تاريخ ديرينه و بلند مرتبه اي دارد.هر چند پيشينه بنيادين اين روش به يونان و رم باستان مي رسد.پژوهشهاي عالمانه در موضوع ارتباط و تاثير گذاري .هنوز در راه رشد و بالندگي است.انچه جامعه شناسان را درگذشته بيش از هر چيز ديگر تحت تاثير قرار داده و سبب شده است تا دانشمنداني چون گابريل تارد به ارتباط ميان فردي توجه كنند.روشي است كه به وسيله آن فردي مي تواند بانحوه ايجاد ارتباط .با حضور خود.فرد ديگري را تحت تاثير قرار دهد."پژوهشهاي روان شناسان اجتماعي نشانگر آن است كه گفت و شنود .الزامات بسياري را براي افراد پديده ميآورد و اثر قابل توجهي روي رفتار فرد دارد.به ويژه فرايند تصميم گيري را براي فرد آسان مي سازد. كورت لوين در پژوهشهاي خود نشان داده است كه گفت و شنود هاي يك طرفه مي تواند تنهاباوري را كه در فرد وجود دارد تقويت كند.اما از طريق بحث و گفت و شنود بسي آسانترمي توان در متقاعد كردن مردم توفيق يافت و نگرش آنان را تغيير داد. از آنجا كه ارتباط و متقاعد سازي يكي از مفاهيم عمده روان شناسي اجتماعي است و مددكاري اجتماعي مي تواند كاربردي چشمگير داشته باشد.نخست مي كوشيم با نگاهي سريع و گذرا پيشينه پژوهشي اين مفهوم را مورد بررسي قرار دهيم و سپس در يك چشم انداز (ميداني)يافته هاي تجربي آن را براي فهم هر چه بيشتر تحليل كنيم . 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.