بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: استفاده از ادبيات آسيا براي آموزش مددكاران اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي اصغر پاكدل سلطاني كارشناسي ارشد , ساير آثار   فرانسس مارياياسس , ساير آثار  

شماره صفحه: 13 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: بومي كردن,ادبيات آسيا,آموزش مددكاري 

چكيده: توجه اساسي نويسنده به بومي كردن حرفه مددكاري اجتماعي.در هر مرز و بومي مي باشد .زيرا اغلب فرهنگ و "اصول فني مددكاري امروز"از غرب به كشورهاي جهان سوم انتقال يافتهاست.واژه ها.مفاهيم و مطالب متون درسي مددكاري كه اغلب به زبان انگليسي بوده و نيزداراي فرهنگ بيگانه مي باشد بدون درك و فهم و تطبيق آنها با اوضاع و احوال و شرايطاقليمي فرهنگي خاص هر منطقه و در نهايت راه حل مسايل و مشكلات اجتماعي هر كشور فوقالعاده دشوار و احياناً بي ثمر است. ايشان براي بومي كردن.راههايي نيز نشان داده است.كه اهم آنها استفاده از ادبيات وهنر خلاق هر كشوري است و به ويژه مددكاران را به تماس نزديك با هنرمندان دعوت مي نمايد تا رابطه اي دو جانبه و سازنده برقرار شود تا هم مددكاران بتوانند مطالب.مشاهدات.تجربيات و نظرات آنها را درباره شخصيت ها.محروميت ها و مسائل و مشكلات بومي از طريق خواند رمان ها و ديدن نمايش ها و غير آشنا شوند و هم اينكه به علت تماس فراوان وروزمره مددكاران با مددجويان و برخورد با مسايل و مشكلات اجتماعي يافته ها و اطلاعات روز را در اختيار هنرمندان و نويسندگان قرار دهند. در نهايت خانم ياسس معتقد است كه نبايد فقط به اصول و روش هاي علمي مددكاري بسندهكرد.بلكه بايد از تجربيات زنده انسانها كه اغلب در آثار هنرمندان منعكس است.استفادهنمود كه اين امر براي پردازش همه جانبه مددكاران از لحاظ شخصيتي .اخلاقي و حتي علمي امري كاملاً ضروري است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.