بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بهره گيري از مددكاران جامعه اي براي ارتقاي مشاركت فعال مردم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حبيب آقابخشي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 4 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مشاركت فعال مردم,حساس سازي,آگاه سازي,فعال سازي 

چكيده: انديشه مطالعه درباره "مفهوم مشاركت فعال مردم " با چنين پرسش هايي در ذهن ،آغاز گشت: آيا تنها بر حمايت ها و كمكهاي مالي مردم ،مي توان نام مشاركت فعال مردم نهاد؟ مشاركت فعال مردم ،بر كدام اصول و مباني استوار است؟ مشاركت فعال مردم،تحت چه شرايطي در عرصه فعاليتهاي عمومي رخ مي دهد؟ دشواريهاي ومحدوديت مشاركت فعال مردم چيست؟ و سرانجام .چگونه و با چه الگويي مي توان مشاركت واقعي را ارتقا بخشيد؟ براي پاسخگويي به موارد فوق.پس از بررسي متون تاريخي در زمينه مشاركت مردم و مرورمباني نظري موضوع از ديدگاههاي مختلف.ابتدا در منطقه يوسف آباد تهران.به منظور مطالعه تشخيصي .پرسش هاي مزبور با استفاده از "تكنيك بحثي گروهي".آزمون و تبيين گرديد كه حاصل آن را براي ارتقاي مشاركت مردم.مي توان بصورت الگوي زير معرفي نمود: حساس سازي مردم منطقه نسبت به موضوع آگاه سازي مردم منطقه از موضوع فعال سازي مردم منطقه براي پيشبرد كارها در مرحله دوم .نتايج حاصل از مرحله نخست.در منطقه از گل تهران اجرا شد و مي تواندر مرحله ديگر.مداخله در عرصه را ارزيابي نمود.بر اين اساس.روش اجراي كار.با رويكردمددكاري جامعه اي و به شيوه پژوهش عملياتي صورت گرفت و از تكنيك جاذب بحث گروهي نيز براي جمع آوري و تحليل داده ها بهره گيري شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.