بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان دختر و پسر 15 - 18 ساله شهر رفسنجان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ندا محمدي نيا , ساير آثار   شهناز زهره كرماني , ساير آثار   سكينه سبزواري , ساير آثار   علي راوري , ساير آثار  

شماره صفحه: 84 

شماره نشريه: 13-12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اوقات فراغت,نوجواني,رفسنجان 

چكيده: مقطع سني نوجواني، از بحراني ترين مراحل زندگي انسان بوده و بايستي عملكرد نوجوان در اين مقطع به دقت كنترل شود. به خصوص نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوان كه مي تواندبر بهداشت رواني، تجديد قواي جسمي، تعالي شخصيت، آينده و پرورش خلاقيت او، تاثير شاياني داشته باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه نحوه گذراندن اوقات فراغت در نوجواناندختر و پسر شهر رفسنجان در سال 1381 مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.