بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و تحولات سياسي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا رجائي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: تحولات سياسي,طبقات متوسط جامعه,نابرابري اجتماعي,ساختار قدرت,تهيدستان شهري 

چكيده: موضوع فقربا مسائل مهمي مانند قدرت.استكبار.نابرابري و تعارض ارتباط دارد غالباً فقر را بر آورده نشدن نيازهاي اساسي بشر به حد كفايت تعريف كرده اند. هنگامي كه فقر را بر حسب فاصله پايين ترين قشر جامعه با طبقات متوسط تعريف مي كنيمعملاً به تعريف فقر بر حسب مفهوم نابرابري اجتماعي نزديك مي شويم چنين تعريفي بر اين فرض مبتني است كه تا زمان وجود نابرابري اجتماعي فقر نيز وجود خواهد داشت زيرا همواره عده اي در سطح پايين تر از متوسط قرار دارند بنابراين مساله اي كه در زمينه بحث حاضر مطرح مي شود اين است كه جامعه ايران چه درجه اي از نابرابري را در آينده تحمل خواهد كرد؟ صرف نظر از اينكه به راستي خط فقر در ايران تا كجا گسترش مي يابد دراين نكته كه جامعه ايران در حال حاضر حول محور نابرابريهاي اجتماعي شكل گرته است اختلاف نظر جدي وجود ندارد براي مثال ابراهيم رزاقي مي گويد بر اساس بررسي هاي انجامشده پانزده درصد افراد كشور صاحب حدود 30 درصد درآمد ناخالص ملي و ده درصد فقيرترينافراد جامعه صاحب تنها يك درصد درآمد ناخالصي ملي هستند كه اين مساله نشانگر توزيعناعادلانه درآمد است(رزاقي .ابراهيم.1379) با توجه به استمرار نابرابري اجتماعي وفقر ملي دو دهه اخير.برخي چنين نتيجه مي گيرند كه ساختار سياسي و بويژه ساختار دولتدر ايران در گسترش دامنه اين پديده موثر است افزون بر اين گروهي از نويسندگان در توضيح پيچيده تر شدن و تعميق فقر در ايران به سه عامل اساس توجه دارند كه عبارتند ازانقلاب 57.وقوع جنگ با عراق و اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي در دو دوره دولت هاشميرفسنجاني (تقوي.مهدي .1378)به نظر مي رسد در زمينه نتايج سياسي فقر و نابرابري درايران بايد به سه گروه عمده توجه داشت اقشار روستايي.تهيدستان شهري مادون طبقه متوسط و طبقه متوسط جديد. از سه گروه ياد شده فقراي روستايي شعاع تاثير گذاري اندكي بر ساختار قدرت دارند وگروه دوم يعني تهيدستان شهري مادون طبقه متوسط نيز از لحاظ سطح سازمان دهي.سطح ايدئولوژيك و خودآگاهي طبقات ،ضعيف و كم تاثير هستند گروه سوم يعني طبقه متوسط جديد درايران به دليل گسترش دامنه فقر از يك سو و وسعت يافتن بيش از پيش اين طبقه از سوي ديگر عامل تعيين كننده اجتماعي در حركتهاي اعتراض آميز سياسي آينده خواهند بود. در خاتمه بايد اذعان كرد در قبال بحران قطعي و مسلمي كه به لحاظ اقتصادي - اجتماعيو سياسي در ايران وجود دارد و فقر و نابرابري يكي از پايه هاي اساسي تشكيل دهنده آن است دولت (به معناي كل حاكميت و نه صرفاً قوه مجريه ) در معرض فشارهاي ساختاري جديتري قرار خواهد گرفت به نحوي كه رفته رفته توان آن براي ايفاي نقش خود به مثابه تضمين كننده شرايط بازتوليد مجموعه نظام دچار اختلال مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.