بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ارزشيابي در حرفه مددكاري اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين حاج بابائي , ساير آثار   سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 57 

شماره نشريه: 13-12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از مددكاران اجتماعي همانند ساير متخصصان خدمات انساني خواسته مي شود كه "كارايي "و"اثربخشي "خدمات و برنامه هاي مداخله شان را مورد سنجش قرار دهند"اثربخشي".به پاسخدادن به اين سوال اشاره مي كند كه آيا خدمات يا برنامه هاي مداخله.به اهداف مورد نظر دست يافته اند."كارايي "به هزينه خدمات و برنامه هاي مداخله اشاره دارد.شما بعنوان مددكار اجتماعي در چندين نوع از فعاليتهاي متفاوت ارزشيابي درگير خواهيد بود كهعبارتند از : الف)كمك گرفتن از مددجويان در ارزشيابي كارايي و اثربخشي برنامه مداخله خاص كه طراحي كرده ايد. ب) كار مشترك با همكاران براي ارزشيابي برنامه ها و خدماتي كه يك مركز خدمات ارايهمي دهد. ج) به كارگيري دانش حاصل از ارزشيابي برنامه براي كمك به مددكار اجتماعي و مددجويان در انتخاب رويكردهاي مداخله كه احتمالاً براي دستيابي به توافق در مورد اهداف ميباشد. بديهي است كه به عنوان مددكار اجتماعي باري شركت در رشد دانش و استفاده از دانش دررابطه مددكار-مددجو به عنوان كمك در تصميم گيري .مسئوليت داريم.بنابراين حوزه مهمياز دانش عبارتست ازكارايي و اثربخشي رويكردهاي متعدد نسبت به مداخله به عنوان مددكار اجتماعي كه مي توانيد براي تصميم گيري درباره طرح مداخله در دسترس خود و مددجويان قرار دهيد. د) آگاه و حساس بودن به احتمال وقوع عواقب ناخواسته و برداشتن گامهاي منطقي براي ايمني در برابر تاثيرات زيانبار مداخله. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.