بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مردم شناسي مددكاري اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهشيد سالاري , ساير آثار  

شماره صفحه: 36 

شماره نشريه: 13-12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: به خوبي مي دانيم كه در اين كره خاكي مليت هاي گوناگون با فرهنگهاي متفاوتي زندگي مي كنند و جامعه محصول گردآمدن انسانها و كنشهاي متقابل ميان آنان است كه با هم زندگي مي كنند و در رسيدن به هدف معيني با يكديگر همكاري دارند و افراد جامعه به طور ناخودآگاه معيارها و هنجارهاي را براي زندگي با هم پذيرفته اند كه به مجموعه آنها كهراهنماي شيوه هاي زندگي افراد يك جامعه است فرهنگ گفته مي شود.فرهنگ شيوه عمومي زندگي گروه با گروههايي از مردم است و عناصر فرهنگي از قبيل عادات.سنتها.اعتقادات.لذتها .ارزشها و نقاط نظر مشترك .انسانها را به يكديگر پيوند مي دهند و وحدت اجتماعي خاصي بوجود مي آورند.به بيان تايلور مردم شناسي انگليسي.فرهنگ مجموعه پيچيده اي از علوم.دانشها.هنرها.افكار و اعتقادات .قوانين و مقررات.آداب و رسوم و سنت ها و به طورخلاصه كليه آموخته ها و عاداتي است كه يك انسان به عنوان عضو جامعه اخذ مي كند.كلمفرهنگ را آن قسمت از محيط مي داند كه بدست انسان ساخته و تاثير پذيرفته است.برخي مردم شناسان چون لسلي وايت فرهنگ را در چهار مقوله خلاصه ميكند :1-ايدئولوژي 2-جامعهشناسي 3-احساسها و ايستارها4-تكنولوژي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.