بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نگرش مردم منطقه هيجده تهران نسبت به نگهداري دختران فراري در مراكز بهزيستي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبا درخشان نيا كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 10 

شماره نشريه: 13-12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: نگرش,اعتقادات,اسناد,دختران فراري 

چكيده: در اين مقاله آقايان دكتر مصطفي اقليما و دكتر امير محمود حريرچي همكاري داشتند. بررسي نگرش مردم نسبت به نگهداري دختران فراري در مراكز بهزيستي، هدف اصلي اين پژوهش است. در اين تحقيق، نگرش 150 نفر از اهالي منطقه 18 تهران مورد بررسي قرار گرفتهاست. آزمودني ها به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي برگزيده شده اند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه توام با مصاحبه توسط محقق انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه نگرش مردم نسبت به پيامدهاي مراكز نگهداري دختران فراري مثبتبوده است. علاوه بر اين، بين متغيرهاي دموگرافيك (جنسيت، سن و شغل) و نگرش مردم، رابطه وجود دارد. همچنين به نظر مي رسد اسنادهاي مردم در مورد در مورد علل و انگيزههاي فرار و نظر آنان در مورد پيامدهاي فرار بر نگرش آنها موثر بوده است. در نهايت پاسخ دهندگان خواستار حمايت دولت از دختران فراري مي باشند و به نكات قابل توجهي در مورد راه اندازي مراكز نگهداري اشاره كرده اند. در پايان محدوديت هاي تحقيق و پيشنهادات ذكر شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.