بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مفهوم جامعه سالم، آسيبهاي اجتماعي و سلامت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين حاج بابائي , ساير آثار  

شماره صفحه: 3 

شماره نشريه: 13-12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: به دنبال تعريف سلامت از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني و كنفرانس آلماتا و تعريف شهرسالم و خصوصيات آن به كندوكاو در مورد مفهوم جامعه سالم.آسيبهاي اجتماعي و سلامت اجتماعي مي پردازيم و اين مفاهيم را از ديدگاه نظريه هاي نظم اجتماعي و انتقاد اجتماعي بررسي مي كنيم. نظريه هاي نظم اجتماعي و انتقاد اجتماعي برداشتهاي متمايزي در زمينه تعيين مسايل اجتماعي.ملاك هاي تعريف بهزيستي و آسيب شناسي اجتماعي.ماهيت مسايل اجتماعي .تبيين اين مسايل و در نهايت راهبردها و سياستهايي كه براي حل مسايل و مشكلات اجتماعي تدوينمي شود ارائه مي دهند كه در اين مقاله به تحليل اين برداشتها مي پردازيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.