بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اشتغال ،بازار كار،و درآمد:افزايش ناامني و نابرابري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهدي تقوي استاد دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 88 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: كتاب جهاني سازي و دولت رفاه كه پرفسور رامش ميشرا نوشته و فصل دوم آن ترجمه و در اين جا چاپ شده است اساساً به بررسي تاثير جهاني سازي از حيث س ياستها و استاندارهاي اجتماعي در كشورهاي پيشرفته صنعتي مي پردازد.(اين كتاب در واقع بايد در اين حيطهيك نقد بي طرفانه تلقي شود).رامش ميشرا استاد مدعو در دانشگاه يورك كانادا است كه به اعتقاد شمار زيادي از متخصصان و اقتصاددانان چهره اصلي و صاحب اعتبار در رشته سياست هاي اجتماعي به شمار مي آيد .بحث كتاب او اين است كه باز شدن اقتصاد استقلال سياستگذاري دولت هاي ملي را در راستاي اشتغال كامل و رشد اقتصادي خدشه دار كرده است.همچنين فشارهاي ناشي از جهاني شدن به طور مشخص بازار كار و پرداخت هاي اجتماعي و حمايت هاي اجتماعي را خراب كرده و در نتيجه نوك پيكان شاخص در اين مورد وضع شديد سراشيبي را نشان مي دهد.همچنين جهاني شدن خط مقدم دفاع در برابر فقر و وابستگي را كه دردولتهاي رفاه كينزي وجود داشت ويران كرده است. تجربه ها بنا به مطالعات تطبيقي كه در كتاب پرفسور ميشرا امده است بر اين امر دلالت دارند كه در قاره اروپاي و ژاپن ،نابرابري درآمد كمتر از كشورهاي انگلوساكسن افزايش يافته است.با اين وصف سياست و ايدئولوژي نوليبرال خطر سلطه فراگير دارد. فصل دوم كتاب به مسائل اشتغال و بازار كار در اقتصاد روبه جهاني شدن اشاره دارد.اين فصل با دقت نشان مي دهد كه حمله نوليبرال به دولت رفاه كينزي،كه به دنبال اقتصادبازار جهاني شروع شد،موجب شده است كه سياستهاي دفاعي عليه ناامني اقتصادي و فقر تضعيف شود.در اقتصادهاي جهاني شده خيلي مشكل بتوان انتظار داشت كه شركت هايي كه جانشيندولت ها مي شوند در شرايطي باشند كه مسئوليت رفاه كاركنان را بر عهده بگيرند.اين فصل كتاب هم چنين به اين نتيجه مي رسد كه جهاني شدن مي بايست به سمت غير انساني كردنبازار كار حركت كند و حركت كرده باشد.به هر حال هر چه بخشهاي مولد اقتصاد،غير اجتماعي يعني كالايي شوند،نياز به هزينه هاي جبراني براي سياستهاي اجتماعي كه امنيت و زندگي عمومي مدني را فراهم مي آورند ،بيشتر خواهد شد. در اين فصل ،تحولات اشتغال،بازار كار و توزيع درآمد در كشورهاي صنعتي غرب از اواخردهه 1970 بررسي مي شودفصل را با نگاهي به انگار اشتغال كامل و اهميت آن براي اقتصادهاي رفاه بعد از جنگ دوم جهاني آغاز مي كنيم .سپس به افول اشتغال كامل و افزايش بيكاري و برخي درمانهاي عمده پيشنهادي به وسيله مقامات رسمي براي حل اين مشكل مي پردازيم.آنگاه ،تغييرات بازار كار و اثرات آن بر مزدها،توزيع درآمد و مزاياي شغلي را تحليل كرده و نتايج جهاني شدن و تغيير تكنولوژي را در رابطه با تحولات بالا مورد بررسي قرار خواهيم داد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.