بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: دولت رفاه سبك ژاپني و ارائه خدمات رفاهي و توانبخشي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 34 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: دولت رفاه,نظام مينسيين,تامين اجتماعي,خدمات اجتماعي 

چكيده: در اين مقاله،به موضوع گسترش خدمات اجتماعي در ژاپن به مثابه مفهوم وسيع رفاه شرقيپرداخته مي شود.كانون توجه در اين جا نقش هاي مثبت و منفي است كه شيوه غربي در بنيان و ارائه خدمات اجتماعي فردي در ژاپن گذارده است،نه فقط در شكل مشاوران خارجي در دوره ميجي (Meiji) و نيز بعد از جنگ،بلكه همچنين به طور استعاري ،بعنوان يك ((مدل))براي سياست گذاران اجتماعي ژاپني ،خواه براي تقليد كردن يا اجتناب كردن.اين مدل بويژه بر پايه نظام مامورين داوطلب رفاه بنام مينسيين سيدو (Minseiiin Seido) و اينكه چگونه نقش آنها بطور گسترده در سايه ايده هايي كه رفاه اجتماعي در ژاپن گسترش يافتهو بايد در آينده در مقايسه با جوامع غربي توسعه يابد،بطور وسيع مورد تفسير واقع شدهاست.اهميت اين مباحث وراي مبحث رفاه مطرح شده و ايدهاي اساسي درباره نقش و ماهيت ((فرد))،((خانواده))،و ((جامعه)) بررسي مي شوند،به همان اندازه مفاهيمي چون((وظايف شهري))،((حقوق)) و ((شهروندي)) مورد توجه قرار مي گيرند واينكه چطور اين مفايهم در ژاپن و آمريكاي شمالي و جوامع اروپاي غربي تفاوت دارند،به ايده هاي اجتماعي خيلي متفاوت درباره ((رفاه))منجر مي شوند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.