بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مشكل اجتماعي:دستور كار نظام رفاه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسن رفيعي استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 5 

شماره نشريه: 1 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: مشكل اجتماعي,رفاه اجتماعي,نظريه كاركرد گرا,نظريه تعارض گرا,نظريه روانشناسي اجتماعي,نظريه تعامل گرا 

چكيده: "رفاه اجتماعي" را مي توان آن روي سكه "مشكل اجتماعي" دانست.در اين مقاله با مرور بر چهارمنبع تعريفي ازمشكل اجتماعي ارائه شده:وضعيتي كه به اعتقاد بسياري از افراد جامعه (نه الزاماً اكثراً آنها)كيفيت زندگي يا مهمترين ارزشهاي آنها را خدشه دار ميكند،علل يا عواقب اجتماعي دارد،و براي حل آنها بايد به اصلاح سياستهاي اجتماعي پرداخت.بر اساس اين تعريف فقر،نابرابري،انحرافات اجتماعي و مشكلات نهادهاي اجتماعي(توليد،اداري،بهداشت روان،آموزش خانواده ها)فهرست نوعي مشكلات اجتماعي را تشكيل مي دهند.هر يك از نظريه هاكاركرد گرا،تعارض گرا،تعامل گرا مشكلات اجتماعي را به گونه اي توضيح مي دهند و بر اساس آن توضيح،راه حلي پيشنهاد مي كنند.كاركرد گرايان منشاء مشكلاتاجتماعي را در گسست رابطه هنجار و رفتار مي بينند.ولي به اعتقاد تعارض گرايان توزيع غير عادلانه قدرت،ثروت،منزلت ،و اطلاعات در جامعه سبب بروز مشكلات اجتماعي مي شود.براساس اين دو نظريه هاي كلان محسوب مي شوند،نمي توان تفاوتهاي فردي را در شرايط مشابه اجتماعي توضيح داد و اين كاري است كه تعامل گرايان مي كنند:به اعتقاد آنها فرايندهاي معنايي و تفسيري نظير برچسب زني و پيوند يابي افتراقي است كه فرد را به انحراف مي كشاند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.