بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مقدماتي رابطه بين سلامت روان و خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان شهرستان اروميه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فيروزه سپهريان آذر مربي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ما مسلما از آن عواملي كه به سلامتمان آسيب مي رسانند اجتناب مي كنيم و بطور فعاليسعي مي كنيم شيوه زندگيمان را طوري تغيير دهيم تا ريسكهايي كه سلامتمان را به خطر مي اندازند كاهش دهيم . هدف هر جامعه اين است كه سلامت اعضاي جامعه خود را تضمين كند و سلامت روان قسمتي از سلامت كلي است.البته سلامت روان بطور وسيعي استفاده مي شود اما هنوز تعريف كامليكه مورد قبول تمامي متخصصان باشد داده نشده است. فرويد انسان سالم را كسي مي داند كه مراحل رشد رواني-جنسي را با موفقيت گذرانده است.راجرز انسان داراي سلامت روان را كسي مي داند كه احساس ازادي و خلاقيت مي كند،انعطاف پذير است و براي رسيدن به خودشكوفايي تلاش مي كند.واليس معتقد است:انساني كه ازسلامت رواني برخوردار است فردي است انعطاف پذير خود فرمان و كسي است كه خود را ميپذيرد. سازمان بهداشت جهاني سلامتي را چنين تعريف مي كند.حالت سلامتي كامل فيزيكي رواني واجتماعي است نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني. و نيز بهداشت رواني را چنين تعريف مي كنند:بهداشت روان در ردون مفهوم كلي بهداشت جاي مي گيرد و بهداشت رواني يعني توان كامل براي ايفاي نقشهاي اجتماعي رواني جسمي،بهداشت روان تنها نبود بيماري يا عقب ماندگي نيست.اين تعريف درست برخلاف تصور عده ايياست كه نقطه مقابل سلامتي روان را بيماري رواني مي دانند.در حاليكه مفهوم سلامتي رواني بسيار گسترده تر از اين است. انجمن بهداشت رواني كانادا بهداشت رواني را از سه جنبه مورد بررسي قرار مي دهد.نگرشهاي مربوط به خود يعني،تسلط بر هيجانهاي خودآگاهي از ضعفهاي خود و رضايت از خوشي هاي ساده: نگرشهاي مربوط به نگران،علاقه به دوستيها طولاني و صميمانه،احساس مسئوليت در مقابلمحيط انساني مادي احساس تعلق به يك گروه، نگرشهاي مربوط به زندگي پذيرش مسئوليتها انگيزه توسعه امكانات و علايق خود،توانايياخذ تصمصيمهاي شخصي و انگيزه خوب كار كردن، هميشه يك رابطه دو جانبه بين اتفاقات زندگي و سلامت رواني وجود دارد.بعضي از اتفافات زندگي سلامت روان را به مخاطره مي اندازند و نبود سلامت روان كارايي شخصي را كاهش مي دهد و ايندو باطل همچنان گسترده مي شود.بين اتفاقات بسيار تهديد آميز با بيماريهاي سايكوسوماتيك ارتباط وجود دارد(كرايچ و براون 1984). اختلالات كرونيك نيز مورد بررسي قرار گرفتند و حداقل در يك نوع اختلال MULTIPLE ESCLROSIS ارتباط قوي بين اتفاقات زندگي و هجوم بيماريها وجود دارد (گرانت 1989).عدهايي از بيماراني كه از افسردگي رنج مي برند گزارش كرده اند كه با اتفاقاتي در زندگي روبرو بوده اند كه در دوره ششماهه قبل از هجوم علائم قابل كنترل نبودند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.