بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان رضايت از زندگي،خوشبختي (احساس ذهني سلامت)و همبسته هاي جمعيتي آن در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كرمان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي حسن زاده دكتري تخصصي متخصص چشم , ساير آثار   عبدالحسين عبداللهي , ساير آثار   كاظم نعمت الله زاده ماهاني كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: گر چه دانشمندان،متفكران و فلاسفه بسياري طي قرون و اعصار متمادي با اين پرسش مواجهبوده اند كه زندگي خوب و خوشبختي چيست؟اما،پژوهش در اين باره تاريخچه اي چندان طولاني ندارد.طي قريب به سه دهه گذشته توجه علمي به مطالعه احساس ذهني سلامتي (SWB)جلبشده است و مطالعات فراواني در اين باره در كشورهاي مختلف گزارش شده است.بررسي حاضربه منظور تعيين ميزان رضايت از زندگي و خوشبختي يا احساس ذهني سلامتي و همبسته ايجمعيتي آن(همچون سن،جنسيت ،رشته تحصيلي ،تحصيلات والدين ،بعد خانوار ،درآمد خانوارو...)در نمونه اي از جمعيت دانش آموزي ايراني طرح و اجرا شده در اين راستا نمونه ايبه حجم 530 نفر از دانش اموزان مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي شهر كرمان انتخاب شدندوبا استفاده از پرسشنامه هاي مختلفي از جمله:مقياس نمونه گيري از تجارب زندگي(ESM،ساندريك،دينروسايدليتز،1993)،مقياس چهره ها(اندروز و ويتني ،1976)و مقياس خود آزمونسلامت (كاس،1996)و پرسشنامه خصوصياتي جمعيتي مورد ارزيابي قرار گرفتند.نتايج حاصل از بررسي نشان داد كه متوسط ميزان رضايت از زندگي در اين جمعيت ايراني 5/57 است كه با كشورهاي همچون روسيه،بيلوروس،روماني و بلغارستان قابل مقايسه است.به علاوه بررسينشان داده است كه تفاوت جنسيتي قابل ملاحظه اي در احساس ذهني سلامتي (SWB) وجود دارد و احساس ذهني سلامتي با تحصيلات والدين،بعد خانوار و درآمد خانواده رابطه دارد.درمجموع يافته هاي اين بررسي حاكي از تاثير پذيري قابل ملاحظه رضايت از زندگي و احساس ذهني سلامتي از عوامل فرهنگي و خصوصيات جمعيتي است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.